Zveřejnění zápisu ze schůze 16.10.2015

4 listopadu, 2015

ÚHKT, Praha, seminární místnost budovy B, 3. patro 10,15 – 13,00 hod.

Přítomni (bez titulů): Sadílek, Blažková, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Amborská, Smetana, Matýšková, Zavřelová, Řeháková, Vytisková, Rosenauerová, Chasáková, Mikešová, Roučková, Bourková, Hrdinová, Fátorová

Omluveni (bez titulů): Erbenová, Charvát, Jelínková, Pecka, Radinová, Úlehlová (MD)

Hosté: Opravilová, Ullrychová, Kurková, Vrbacký, Slavík, Jandová, Trnavská, Kozelka

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze z 12.6.
 2. Doc. J. Čermák, CSc. – krátké shrnutí požadavků ze schůze výboru ČHS 14.10. v ÚHKT
 3. Informace z 5. schůze výboru ČHS ČLS JEP konané 2. 6. a předběžné informace z 6. schůze výboru ČHS z 14.10.
  1. Mikulenková informovala výbor ČHS o roční činnosti Laboratorní sekce.
  2. Členové výboru měli připomínky k nově vytvořenému „Doporučení na hodnocení nátěrů aspirátu kostní dřeně“, které se musí do dokumentu zapracovat (zařídí Mikulenková). Aktuální verze v příloze.
  3. Mikulenková informovala výbor ČHS o žalostném stavu schvalování nových výkonů v odbornosti 818 – LS vypracuje seznam požadovaných výkonů a předá výboru k projednání.
  4. Výbor ČHS souhlasil se zněním odpovědi na dopis od odborností 801 (Klinická biochemie) a 813 (Klinická alergologie a imunologie) s požadavky na sdílení výkonů (vypracovali Matýšková, Mikulenková, Pecka), předseda ČHS domluví s těmito odbornostmi schůzku, které se zúčastní dva zástupci LS + jeden člen výboru ČHS (dopis je přílohou zápisu).
  5. K otázce odbornosti 801 na vytvoření společného laboratorního kmene bude přizván Pecka na příští schůzi Výboru ČHS.
  6. LS dostala za úkol vybrat své dva členy do Rady pro akreditaci klinických laboratoří (RAKL) jako náhradníky za Pecku a prof. MUDr. M. Penku, CSc., kteří požádali o zrušení členství v této odborné skupině (viz bod 5.).
 4. Nové výkony v odbornosti 818Do 6.11. Mikulenkové zaslat požadovaný seznam nových výkonů, které je nutné zařadit do naší odbornosti.
 5. Informace z Rady pro akreditaci klinických laboratoří (RAKL)Schůzka v září byla zrušena.
 6. Členové LS hlasovali pro nové zástupce v RAKL a navrhli Malíkovou (VFN) a Mikešovou (FN Motol)Návrh bude předán výboru ČHS a bude požádáno o jeho schválení (zařídí Mikulenková).
 7. Informace z Odborné skupiny pro sdílené výkonySchůzka v září se nekonala.
 8. Dopis odbornosti 813 a 801 předsedovi ČHS s žádostí na zahájení jednání ohledně úprav sdílených výkonů s naší odborností 818 (Mikulenková)Dopis byl rozeslaný k připomínkám členům LS, zpracovaná verze byla jednomyslně členy LS odsouhlasena (viz též bod 1d.).
 9. Dopis odbornosti 801 k vytvoření společného kmeneČlenové LS se zněním zamítavého stanoviska souhlasili (viz též bod 1e.).
 10. Podněty pro 28. jednání OK ML ČIA, které se bude konat 20. 10. 2015 (Charvát)Charvát se schůzky nezúčastní (dovolená), Mikulenková bude informovat Ing. Lochmannovou ohledně revize našeho Doporučení na EHK, t. č. končí mandát našeho zástupce v této komisi, Mikulenková osloví Charváta, zda bude chtít pokračovat, v každém případě je nutné mít zástupce v této komisi – navržena Mikulenková. Zápis ze schůzky OK ML v příloze.
 11. Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotamiVnitřní připomínkové řízení (v příloze zápisu).
 12. Molekulárně genetická vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem a jeho komplikacemi (2015)Konsenzus šesti odborných společností – schváleno výborem ČHS – informace o finálním návrhu od Malíkové (v příloze zápisu).
 13. Revize statutu LSUpraveno dle připomínek. Hlasování k bodu 3e) – 3 členové proti znění, 13 pro současné znění. Doplněn bod f). Dokument znovu rozeslán, připomínky a návrhy poslat do 30. 10. Mikulenkové, po odsouhlasení konečné verze bude statut LS odeslán na výbor ČHS.
 14. Informace o nových webových stránkách ČHSRevize úvodu na webových stránkách, úprava hlaviček všech doporučení (Mgr. Vrbacký) – diskuse; univerzální šablonu rozešle Mikulenková (v příloze zápisu), nově pro vytvoření archivu je nutné dohledat archivní dokumenty (mají na starosti autoři jednotlivých doporučení) – do konce roku 2015 poslat Mgr. Vrbackému.
 15. Změny v NČLP (Fátorová)Ing. Zámečník se schůze nemohl zúčastnit. Spolupráce na udržování a tvorbě nových položek NČLP v rámci datového standardu MZ je do budoucna nutná. Koncem října proběhne schůzka ohledně Datového standardu na MZ, bude se zde jednat o ekonomické a odborné záštitě DS a NČLP. Za odbornost 818 je nutné jmenovitě uvést členy LS, kteří se budou na tvorbě NČLP podílet. Ing. Zámečník bude pozván na příští schůzi (zařídí Fátorová), kde se dořeší organizační stránka věci, především zadávání nových položek do NČLP.
 16. Doporučení LS ČHS:
  1. KO – míchání vzorku před analýzou – Sadílek shrnul všechny dostupné údaje z literatury a zkušenosti jednotlivých pracovišť – neexistuje oficiální a jednotné doporučení. Mikulenková elektronicky rozešle údaje od Sadílka, členové vyjádří svůj názor, který Sadílek zapracuje, společný názor bude zapracován do revidovaného Doporučení na VKK krevních obrazů (revizi má na starosti Bourková, Matýšková) – termín: konec listopadu.
  2. VKK pro koagulační vyšetření (Hrachovinová, Jelínková, Matýšková, Zavřelová, Malíková) – pracovní skupina zapracuje připomínky a jejich vypracovanou verzi do 30. 11. pošle Mikulenkové, ta ho následně rozešle k připomínkám členům LS.
  3. EHK v hematologické laboratoři – revize doporučení (Mikulenková) – bude rozesláno k připomínkám – připomínky poslat Mikulenkové do 6.11. (v příloze zápisu rozpracovaná verze).
 17. Různé:
  1. Žádost o členství v LS ČHS – Mgr. L. Slavík FN Olomouc – odsouhlasen jako člen LS
  2. Dopis od firmy Sysmex s žádostí schválení jejich systému kontroly kvality jako EHK -informace o požadavku v dopise, odpověď na dopis vypracuje Mikulenková a rozešle členům LS do 6.11. k připomínkování.

Termín další schůze LS:

5. 2. 2016, ÚHKT

Přejít nahoru