Statut laboratorní sekce ČHS ČLS JEP

Definice: Laboratorní sekce (LS) sdružuje zkušené odborníky s praxí v oboru klinické a laboratorní hematologie, kteří pracují na zlepšování kvality a rozvoje hematologických laboratoří všech typů a velikostí. Ve spolupráci s Výborem ČHS ČLS JEP (Česká hematologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně) se podílí na:

 1. Tvorbě a aktualizaci doporučení standardních laboratorních postupů.
 2. Tvorbě a aktualizaci minimálních požadavků pro kvalifikaci personálu laboratoře, pro provoz a zařízení laboratoře.
 3. Tvorbě a aktualizaci doporučení pro interní a externí kontrolu kvality práce v hematologické laboratoři.
 4. Spolupráci s plátci zdravotní péče.
 5. Tvorbě a aktualizaci náplně pregraduálního vzdělávání bakalářského a magisterského studia pro budoucí pracovníky hematologické laboratoře.
 6. Tvorbě a aktualizaci náplně postgraduálního vzdělávání lékařů, VŠ nelékařů a zdravotních laborantů v oboru Hematologie a transfuzní lékařství.
 7. Spolupráci s národním akreditačním orgánem ČR a se společnostmi, které poskytují certifikaci a akreditaci hematologickým laboratořím, a to zejména v těchto oblastech: výběr odborných posuzovatelů v oblasti hematologie, tvorba a aktualizace doporučení pro výklad a aplikaci jednotlivých platných norem v hematologické laboratoři.
 8. Spolupráci s ostatními odbornými společnostmi ČLS JEP včetně ČAZL (Česká asociace zdravotních laborantů) a to se souhlasem výboru ČHS ČLS JEP.

Členství v LS:

 1. Laboratorní sekce je otevřena každému odborníkovi v oboru klinické a laboratorní hematologie se specializovanou způsobilostí v oboru a s nejméně pětiletou praxí v tomto oboru, který je členem ČHS ČLS JEP a respektuje cíle a statut LS.
 2. Členem LS nemůže být zaměstnanec firmy, která dodává/může dodávat přístroje nebo diagnostika do hematologických laboratoří.
 3. Noví členové LS jsou přijímáni na doporučení současných členů LS nebo členů Výboru ČHS ČLS JEP, kteří se tím zaručují za odbornou úroveň nových adeptů členství. Adepti se aktivně jako hosté musí účastnit alespoň třech schůzí LS.
 4. Noví členové jsou přijímáni tajným hlasováním na schůzi LS za účasti minimálně poloviny všech členů LS.
 5. Při přijímání nových členů je přihlíženo k tomu, aby v LS bylo zastoupeno celé spektrum hematologických laboratoří z různých částí České republiky.
 6. Členství může zaniknout na návrh předsedy LS – viz bod 3e Organizace LS.

Organizace LS

 1. Členové LS vybírají kandidáta na svého předsedu na dvouleté funkční období v tajném hlasování, a to za přítomnosti minimálně poloviny všech členů LS, a pokud je třeba, hlasování může proběhnout i vícekolově.
 2. Zvolený kandidát na předsedu LS musí být schválen a jmenován výborem ČHS ČLS JEP.
 3. Předseda sekce má povinnost:
  1. Svolávat schůzi LS minimálně 2x ročně (elektronicky)
  2. Svolat schůzi LS nejdéle do 1 měsíce, pokud je o to požádán alespoň 1/3 členů
  3. Poslat členům zápis z jednání LS elektronickou cestou nejdéle do 14 dnů, po odsouhlasení zápisu je konečná verze umístěna na webové stránky ČHS ČLS JEP
  4. 1x ročně informovat výbor ČHS ČLS JEP o činnosti LS
  5. Ve spolupráci s ostatními členy navrhnout zrušení členství v LS členovi, který se 1 rok bez omluvy nedostavil na schůzi LS a který se 1 rok aktivně (elektronicky) nepodílí na jednání LS
  6. Jednat a konat s ostatními partnery a organizacemi ČLS JEP v duchu závěrů přijatých na schůzích LS.
 4. Všichni členové LS mají hlasovací právo.
 5. Všichni členové LS mají povinnost aktivně se účastnit schůzí LS a její činnosti a konat v duchu společných závěrů schůzí LS.
 6. Ke schválení každého závěru z jednání LS je nutný souhlas nadpolovičního počtu přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sekce.

Změna a úpravy Statutu LS:

Změnu statutu LS může navrhnout každý člen LS. Změna musí být projednána na nejbližším zasedání LS a závěr je písemně zaznamenán v zápisu jednání a rozeslán všem členům. Ke změně statutu sekce dochází v případě, že se změnou souhlasí nejméně 2/3 všech členů.

Přejít nahoru