Zveřejnění zápisu ze schůze 12.6.2015

24 června, 2015

Přítomni (bez titulů): Blažková, Fátorová, Charvát, Malíková, Mikulenková, Matýšková, Vytisková

Omluveni (bez titulů): Pecka, Sadílek, Juráňová, Zavřelová, Vrbacký, Chasáková, Jelínková, Amborská, Hrabcová, Rosenauerová, Bourková, Řeháková, Roučková, Hrachovinová

Hosté: Opravilová, Kneiflová, Víková, Slavík, Pavlíková, Kolářová

Program:

 1. Zahájení, kontrola zápisu minulé schůze (Mikulenková).
 2. Informace ze schůze výboru ČHS ČLS JEP z 20. 4. a 2.6 2015 (Mikulenková)Zápis z 2.6. není k dispozici, zápis z 20.4. je na webových stránkách ČHS.
 3. Pravidla pro činnost sekcí – dopis předsedy ČHSV příloze zápisu.
 4. Nové webové stránky ČHSInformace od Mgr. Vrbackého – požadavek na revizi „Statutu laboratorní sekce“ zpracuje Mikulenková – připomínky k revizi poslat do 30. 9. 2015 Mikulenkové.
  Dále je nutné sjednotit hlavičky našich doporučení – k připomínkování rozešle Mikulenková
 5. Informace z Rady pro akreditaci klinických laboratoří z 8. 6. 2015Viz příloha zápisu
 6. Informace z Odborné skupiny sdílené výkony z 8. 6. 2015Termín byl zrušen a schůzka byla přesunuta na nejbližší termín schůzky Rady pro akreditaci.
 7. Informace ze schůzky supervizorů SEKK z 20.5.2015 (Mikulenková)Tento týden byl elektronicky rozeslán dotazník pro event. zájemce EHK pro 3-populační DIF. Morfologie – řešen technicky špatně zpracovaný DIF 2/15 – zajištěno nápravná opatření. Bylo domluveno posunutí nevyhovujících prázdninových termínů pro DIF na rok 2016 a bylo řešeno omezení maximálního počtu účastníků pro jednotlivé cykly DIF. Schválen návrh na rozeslání dotazníku na hodnocení DIF i pro digitální morfologii (DM). Hemokoagulace – zkouška na DD rozdělena na dvě samostatné zkoušky (DDim, FEU), jinak beze změn. NF fotografie – bylo navrženo posunout termín pro druhý cyklus mimo prázdniny, u NKDF na termíny – květen a listopad. Cyklus SED –Pecka se rozhodl ukončit svou činnost jako supervizor pro SEKK k 31.12.2015, od 1.1.2016 navrhuje jako svého nástupce Mgr. Vrbackého – odsouhlaseno na schůzi LS a doporučeno ke schválení výborem ČHS. U přístroje Alifax pro SED doporučeno provést pilotní studii s cílem, zda je možné výsledky zařadit do cyklu SED jako samostatnou skupinu.
 8. Informace z 27. jednání OK ML ČIA (Charvát)Byla nově jmenovaná odborná posuzovatelka pro odbornost 818 RNDr. Hrachovinová. Evaluace ČIA evropskými akreditačními orgány proběhla bez problémů, byla kladně hodnocena spolupráce s odbornými společnostmi. Ukončení platnosti akreditace dle ČSN EN ISO 15189:2007 je po 1.3.2016, ale vydaná potvrzení mají často i delší platnost – bude řešit ČIA. Řešena pravidla sdílených vyšetření – platí pravidla odbornosti, která má ve své gesci vyšetření, nebo pravidla sdílející odbornosti? – nebyl přijat jednotný závěr. Celý zápis v příloze.
 9. NČLP – diskuse o další spolupráciZjistí Mikulenková do příští schůze
 10. Doporučení LS ČHS:
  1. VKK pro koagulační vyšetření (Hrachovinová) – konečná verze – připomínky k doplnění definice kontrol – řeší Hrachovinová + Zavřelová
  2. TAT (Fátorová) – konečná verze odeslána výboru ČHS – terminologická změna „doba odezvy“ místo „doba obratu“
  3. Doporučení pro hodnocení aspirátu kostní dřeně (Mikulenková) – schválena finální verze k odeslání ke schválení výborem ČHS ČLS JEP.
  4. Sdílené výkony – revize dle platného seznamu (Mikulenková + Juráňová + Malíková) – byla provedena aktualizace na webových stránkách
 11. Různé:
  1. Dělitelnost úvazků garantů 818 – prodiskutován výklad doporučení „Nepodkročitelná minima odbornosti 818“, který neřeší event. nedělitelnost úvazků VŠ (Mikulenková).
  2. Nutnost promíchávat vzorku krve před změřením KO (preanalytická fáze) – dotaz Hradec Králové – podklady poslat do 30.9.2015 (Fátorová), bude zapracováno do revidovaného doporučení pro KO.
  3. Zkušenosti s měřením vzorků dětí na PFA 200 – dotaz Blažková – zatím nejsou výsledky z měření na novém typu analyzátoru, event. odkazy z odborné literatury poslat Blažkové, další informace na příští schůzi
  4. Dopisy -udělení výjimek ČHS pro HTO Havlíčkův Brod a pro Nemocnice Hořovice pro zdravotní laboranty – informace Mikulenková.
  5. Zdena Pavlíková (sekce zdravotních laborantů) – diskuse nad revizí Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (96/2004) – je návrh zrušit obor – laboratorní asistent, ponechat pouze obor – zdravotní laborant, je snaha sjednotit nadstavbové vysokoškolské vzdělávání. Pecka zpracoval připomínky a poznámky k novele zákona 96/2004 – v současné době probíhá diskuze členů výboru ČHS a Pecky.
  6. 9.6. proběhl seminář ČIA na téma Světový den akreditace. Ing. Lochmannová měla přednášku na téma Zkušenosti z posuzování požadavků ČSN EN ISO 15189:2013 – prezentace je přílohou zápisu.

Návrh na termín a místo další schůzky

9.10.2015 – ÚHKT, Praha

Přejít nahoru