Sdílené výkony

Aktualizováno: 21.2.2019

Změny oproti předešlé aktualizaci jsou vyznačené modrou kurzívou.

Výkony sdílené odborností 818 s dalšími odbornostmi

Výkony odbornosti 818 (Hematologická laboratoř) sdílí odbornost 222 (Transfuzní lékařství) a odbornost 202 (Hematologie). Sdílení je pro lékařské odbornosti podmíněno vyhláškou č. 92/2012 Sb. (Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče), vyhláškou o personálních minimech 99/2012 Sb. (Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb) a doporučením Laboratorní sekce ČHS (Nepodkročitelná minima odbornosti 818), vše v platném znění.

102 – angiologie
708 – anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
801 – klinická biochemie
807 – patologická anatomie
813 – laboratoř alergologická a imunologická
823 – laboratoř patologie

Kód ZPNázevOdbornost
96125Rekalcifikační čas a jeho modifikace801
96163Krevní obraz základní801, 813
96169Stanovení viskozity krve801, 102
96323Počet eozinofilů v sekretech813
96325Fibrinogen (série)801
96515Fibrin degradační produkty kvantitativně801
96621Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT)801
96623Protrombinový test801
96711Panoptické obarvení nátěru periferní krve nebo aspirátu801, 813
96713Zhotovení nátěru801, 813
96717LE buňky – preparace a interpretace813
96815Cytochemické barvení Sudanovou černí807, 823
96817Cytochemické vyšetření alfa-naftylacetátesterázy807, 823
96819Cytochemické vyšetření alfa-naftylbutyrátesterázy807, 823
96821Cytochemické vyšetření alkalické fosfatázy v neutrofilech807, 823
96825Cytochemické vyšetření kyselé fosfatáty a její inhibice kyselinou vinnou807, 823
96827Cytochemické vyšetření naftol AS-D chloroacetátesterázy807, 823
96829Cytochemické vyšetření PAS reakce807, 823
96831Cytochemické barvenívyšetření peroxidázy807, 823
96833Cytochemické železa v nátěrech807, 823
96835Parakoagulační testy801
96847Fibrin/fibrinogen degradační produkty semikvantitativně801
96891Tromboelastogram708

Kódy odbornosti 801 (klinická biochemie) sdílené v odbornosti 818

Kód ZPNázev
81225Haptoglobin – typizace
81229Fibrin degradační produkty (semikvantitativní stanovení)
81231Methemoglobin – kvantitativní stanovení
81251Specielní odběr krve ze žíly u heparinizovaného pacienta
81261Izolace leukocytů periferní krve pro enzymovou diagnostiku dpm (dědičné poruchy metabolismu)
81451Hemoglobin volný v plazmě
81629Vazebná kapacita železa
81641Železo celkové
81721Imunoturbidimetrické a/nebo imunonefelometrické stanovení stfr v séru nebo plazmě

Kódy odbornosti 802 (lékařská mikrobiologie) sdílené v odbornosti 818

Kód ZPNázev
82145RRR netreponemový vyhledávací test na syfilis

Kódy odbornosti 813 (laboratoř alergologická a imunologická) sdílené v odbornosti 818

Kód ZPNázev
86100Izolace T a B lymfocytů metodou Dynabeads – statim
86110Izolace T a B lymfocytů přes Vatu – statim
86111Statim screening protilátek na panelu 30-ti dárců
86112Stanovení T a B protilátek prodlouženým testem – statim
86113Statim cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny AB
86115Statim cross-match cílený – NIHG
86117Statim cross-match nepříbuzných dárců prodloužený B lymfocyty
86119Statim cross-match nepříbuzných dárců prodloužený T lymfocyty
86121Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny 0 – statim
86123Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny B – statim
86125Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny A – statim
86127Příprava buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů – statim
86129Určování HLA DR a DQ antigenů metodou Immunobeads – statim
86211Určování HLA antigenů I. třídy – standartní set
86213Určování HLA antigenů I. třídy – kombinovaný set
86215Určování HLA antigenů I. třídy – komerční set
86217Určení HLA-B27
86219Určování HLA antigenů II. třídy – standartní set
86221Určování HLA antigenů II. třídy – kombinovaný set
86223Určování HLA antigenů II. třídy – komerční set
86225Určování HLA DR a DQ antigenů metodou Immunobeads
86227Určování HLA DR a DQ antigenů dvoubarevnou fluorescencí
86237Určování HLA antigenů I. třídy komerční set – statim
86239Určování HLA antigenů I. třídy kombinovaný set – statim
86241Určování HLA antigenů I. třídy standartní set – statim
86243Určování HLA haplotypů a genotypů z rodinné studie
86245Určování histokompatibility MLC testem
86311Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny A
86313Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny B
86315Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny AB
86317Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny 0
86319Cross-match nepříbuzných dárců prodloužený T lymfocyty
86321Cross-match nepříbuzných dárců prodloužený B lymfocyty
86325Cross-match cílený – NIH metodika
86327Cross-match s DTT
86411Stanovení T a B protilátek prodlouženým testem
86413Screening protilátek na panelu 30-ti dárců
86415Statim screening protilátek na panelu 100 dárců pomocí DTT
86417Zmražení lymfocytů přístrojem Planer
86419Zmražování a uchovávání lymfocytů stupňovité
86421Rozmrazování lymfocytů
86423Komplexní vyšetření imunologické kompatibility před transplantací orgánů a tkání
86425Určení specificity protilátky v séru
86426Stanovení frekvence prekursorů cytotoxických T lymfocytů
86529Příprava buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů
86530Lymfocytární reakce smíšená (MLC)
86531Izolace T a B lymfocytů přes vatu
86535Izolace T a B lymfocytů metodou Dynabeads
94137Stanovení transferinu
91139Stanovení hemopexinu
91145Stanovení haptoglobinu
91147Stanovení A2-makroglobulinu
91149Stanovení A1-antitrypsinu
91427Izolace mononukleárů z periferní krve gradientovou centrifugací pro typizaci
91429Izolace mononukleárů z periferní krve gradientovou centrifugací pro kultivace
91431Zvláště náročné Izolace mononukleárů z periferní krve gradientovou centrifugací (z periferní krve, jiných tělních tekutin a laváží)
91433Izolace leukocytů sedimentací (buffy coat)
91435Dvoustupňová izolace granulocytů
91437Imunofenotypizace buněčných subpopulací dle povrchových antigenů – fluorescenční mikroskopie
91439Imunofenotypizace buněčných subpopulací dle povrchových antigenů – průtoková cytometrie
91441Stanovení zastoupení T a B lymfocytů rozetovými testy
91443Stanovení metabolické aktivity leukocytů chemilumiscenčním testem (nestimulované nebo jedno stimulans)
91463Průkaz cytotoxických buněk lytickým testem s buňkami značenými 51Cr
91467Nukleolární test (Smetana)
91555Screening protilátek na panelu 30-ti dárců pomocí DTT
91557Určení specificity antiHLA protilátek metodou EIA – základní test
91559Určení specificity antiHLA protilátek metodou EIA – standartní test
91561FACS cross match (FCXM) pro transplantace ledviny

Kódy odbornosti 816 (laboratoř lékařské genetiky) sdílené v odbornosti 818

Kód ZPNázev
94113Separace mateřské a plodové tkáně pro choriové biopsie a příprava nádorové tkáně pro další vyšetření.
94115In situ hybridizace lidské DNA se značenou sondou
94127ELFO nukleových kyselin v polyakrylamidu
94141Vyšetření chromozomů z krve bez PHA stimulace s rutinním pruhováním
94143Rutinní vyšetření chromozomů z kostní dřeně přímé
94145Rutinní vyšetření kostní dřeně přímé a s kultivací s rutinním pruhováním
94147Vyšetření prometafazických chromozomů z kostní dřeně
94149Vyšetření chromozomů z kostní dřeně přímé a s kultivací – statim
94183Štěpení DNA restrikčními enzymy
94185Southern a northern blotting
94187Značení klonovaných sond
94189Hybridizace DNA se značenou sondou
94191Fotografie gelu
94193ELFO nukleových kyselin
94195Syntéza cDNA reverzní transkripcí
94197Autoradiografie (Lumigrafie) na RTG film
94215Dot Blotting DNA
94223Přímá sekvenace DNA lidského somatického genomu
94225Izolace a banking lidských nukleových kyselin (DNA, RNA) z velkého množství primárního vzorku s vysokým výtěžkem
94229In silico analýza dosud nepopsaných variant genomové DNA nebo cDNA lidského somatického genomu
94233Analýza variant lidského somatického genomu na biočipu
94235Izolace nukleových kyselin (DNA, RNA) z malého množství primárního vzorku a omezeným výtěžkem
94239Fragmentační analýza lidského somatického genomu
94333Analýza lidského somatického genomu metodou MLPA
94337Analýza lidského somatického genomu metodou kvantitativní PCR v reálném čase (QR-PCR)
94339Stanovení známé genové varianty lidského germinálního genomu s nízkou a střední penetrancí s primárně intragenerační relevancí
94347Cílené stanovení privátní mutace lidského somatického genomu
94353Stanovení známe genové varianty lidského somatického genomu
94365Analýza sekvence lidského somatického genomu technologií sekvenace nové generace (NGS)

Kódy odbornosti 817 (laboratoř klinické cytologie) sdílené v odbornosti 818

Kód ZPNázev
95119Cytologické vyšetření kloubní tekutiny

Kódy odbornosti 823 (laboratoř patologie) sdílené v odbornosti 818

Kód ZPNázev
87413Cytologické otisky a stěry za 1-3 preparáty
87415Cytologické otisky a stěry za 4-10 preparátů
87417Cytologické otisky a stěry za více než 10 preparátů
87419Cytologické nátěry sedimentu centrifugované tekutiny – 1-3 preparáty
87421Cytologické nátěry sedimentu centrifugované tekutiny – 1-3 preparáty
87423Cytologické nátěry sedimentu centrifugované tekutiny – 1-3 preparáty
87425Cytologické nátěry z necentrifugované tekutiny – 1-3 preparáty
87427Cytologické nátěry z necentrifugované tekutiny – 4-10 preparátů
87429Cytologické nátěry z necentrifugované tekutiny – více než 10 preparátů
87435Standartní cytologické barvení za 4-10 preparátů
87437Standartní cytologické barvení za 4-10 preparátů
87439Speciální cytologické barvení – 1-3 preparáty, jedna metoda
87441Enzymová cytochemie I.
87443Enzymová cytochemie I.
87447Cytologické preparáty zhotovené cytocentrifugou
Přejít nahoru