Zveřejnění zápisu ze schůze 5.2.2016

28 února, 2016

ÚHKT, Praha, seminární místnost budovy B, 3. patro 10,15 – 13,00 hod.

Přítomni (bez titulů): Pecka, Sadílek, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Amborská, Smetana, Matýšková, Zavřelová, Řeháková, Vytisková, Mikešová, Roučková, Bourková, Hrdinová, Erbenová, Jelínková, Radinová

Omluveni (bez titulů): Charvát, Úlehlová (MD), Blažková, Fátorová, Chasáková, Hrdinová, Rosenauerová, Slavík

Hosté: Pospíšilová, Víková, Opravilová, Ullrychová, Bednářová, Pešková, Šigutová, Jandová, Kolářová, Trnavská

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze z 16. 10. 2015
 2. Informace z 6. schůze výboru ČHS ČLS JEP konané 14. 10. 2015
  • Prof. RNDr. Pospíšilová, PhD. informovala členy LS o diskusi výboru ČHS ČLS JEP o organizaci společných Česko-slovenských hematologických sjezdů. Forma spolupráce se slovenskou stranou se bude dále diskutovat. Systém organizace hematologických konferencí bude projednán na příští schůzi výboru. Více zápis na www.hematology.cz.
  • Doc. MUDr. J. Čermák a prof. RNDr. Pospíšilová, PhD. informovali o jednání výboru ČHS o výši členských příspěvků ČHS. V LS proběhla diskusi s návrhem ohledně možného snížení příspěvků pro nelékaře. Informace byla předána přítomným členům výboru ČHS.
  • Doc. MUDr. J. Čermák informoval o novelizaci zákona 95/2004Sb. o postgraduálním vzdělávání lékařů – odbornost Hematologie a transfuzní služba zůstává jako jedna ze základních odborností, zkracuje se povinná délka specializačního vzdělávání na 2,5 roku. Zákon 96/2004Sb. o postgraduální vzdělávání VŠ nelékařů a zdravotníků je v projednávání.
  • Doc. MUDr. J. Čermák řeší chybně vykázané výkony na odbornost 818 za rok 2014 jinými odbornostmi, které výkony s naší odborností nesdílí – bude odeslán dopis řediteli VZP Ing. Kabátkovi.
 3. Informace z 55. Jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří (RAKL) – (30.11. 2015) přítomny Mikešová, Malíková – zápis viz příloha.
  • K problematice sdílených výkonů s pracovišti s nelaboratorní odborností – členové LS požádají RNDr. Gotzmanovou o předložení aktuálního seznamu kódů sdílených (vykazovaných) včetně POCT s nelaboratorními obory – vyřizuje Mikešová + Malíková
  • Cytologická společnost připravila podmínky pro vykazování výkonů cytologického vyšetření likvoru (podmínky pro získání Osvědčení – viz příloha). Hematologických laboratoří se bude pravděpodobně týkat bod b) Osvědčení platné v limitovaném rozsahu
  • NASKL konstatoval časté nedostatky ve VKK v laboratořích některých odborností, proto uspořádá seminář. LS ČHS pro plánovaný seminář na téma VKK v hematologii zvolila dva zástupce (Hrachovinová + Bourková). Mikešová předá informaci prof. MUDr. Jaborovi.
  • Matýšková v této souvislosti navrhla vypracování doporučení pro postup zavedení nového analyzátoru do laboratorního procesu včetně porovnávání metod (návrh vypracuje Vytisková, Juráňová, Malíková) – termín konec března.
  • V kontextu s výsledkem jednání v rámci RAKL je nutné nepřipustit další hematologické výkony v rámci POCT výkonů (krevní obraz a další).
 4. Skupina pro sdílené výkony – schůzka 30. 11. 2016 se nekonala.
 5. Informace ze schůzky OK ML ČIA 20. 10. 2015 (Mikulenková)
  • Výbor ČHS schválil Charváta jako člena OK ML ČIA pro odbornost 818 na další funkční období, jeho zástupce je Mikulenková
  • ČHS byla požádána o stanovisko k přijatelnosti firemních externích hodnocení kvality – stanovisko LS předala na OK ML Ing. Lochmanové.
 6. Výborem Společnosti lékařské genetiky byl dne 11. 11. 2015 schválen výkon 94119 „Zpracování a uchování lidské DNA“ jako sdílený výkon s naší odborností. Doc. MUDr. J. Čermák, CSc. bude informovat komisi pro posuzování zdravotních výkonů VZP.
 7. Odpověď na dopis firmy SYSMEX – dopis odeslán 26. 10. 2015, zatím bez odezvy (Mikulenková).
 8. NČLP – jednání pro nemoc Fátorové zrušeno.
 9. Doporučení na hodnocení aspirátu schváleno výborem ČHS – platnost od 1. 2. 2016 (Mikulenková).
 10. Doporučení na EHK – proběhla diskuze ohledně vyšetření, která mají EHK nedostupnou. Dohodnutý text zašle (Mikulenková) k připomínkování – termín do 15.března.
 11. Revidované doporučení pro KO (Bourková, Matýšková) – proběhla diskuze, připomínky a upravení textu – konečnou verzi rozešle Bourková – termín do konce března.
 12. Doporučení pro VKK koagulačních vyšetření (Hrachovinová, Jelínková, Malíková, Matýšková, Zavřelová) – konečnou verzi připraví Zavřelová a rozešle k připomínkování.
 13. Doplnění RM na koagulace (Hrachovinová, Slavík) – bude projednáno na příští schůzi.
 14. Revidované doporučení pro nepodkročitelná minima odbornosti 818 (Mikulenková) – schválena konečná verze, Mikulenková pošle konečnou verzi na výbor ČHS.
 15. Pořadí odběru krve na laboratorní vyšetření – do konce března bude zaslán první návrh doporučení, bude projednán na příští schůzi (Mikulenková).
 16. Schválena jednotná verze hlaviček pro doporučení (Mikulenková).
 17. Seznam požadavků nových výkonů v gesci 818 – koagulace, morfologie, cytologie (Juráňová, Mikulenková, Zavřelová) – připraveny registračních listy, seznam odešle Mikulenková na výbor ČHS.
 18. Žádost o členství v LS:
  • RNDr. Margita Opravilová – odsouhlasena jako členka LS (pro hlasovalo všech 19 přítomných členů LS)
 19. Různé
  • Svět zdraví – informace o vyšetřování nativní krve v laboratoři Svět zdraví (Mikulenková).

Termín další schůze LS:

8. 4. 2016, 9:45 ÚHKT

Přejít nahoru