Zveřejnění zápisu ze schůze 9.11.2016

2 prosince, 2016

Hradec Králové

Přítomni (bez titulů): Charvát, Slavík, Sadílek, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Amborská, Smetana, Matýšková, Zavřelová, Řeháková, Mikešová, Bourková, Erbenová, Opravilová, Fátorová, Hrdinová, Pecka, Vytisková, Radinová, Krištofová, Kneiflová

Omluveni (bez titulů): Chasáková, Rosenauerová, Roučková, Jelínková, Hrachovinová

Hosté: Víková, Ullrychová, Šigutová, Pospíšilová

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze z 24. 5. 2016 (Mikulenková)
 2. Informace z 8. schůze výboru ČHS ČLS JEP konané 17. 10. 2016 (Mikulenková)
  • Výbor ČHS schválil doporučení LS ČHS pro EHK
  • Celostátní hematologický a transfuziologický sjezd se bude konat v roce 2018, místo bude upřesněno
  • Celý zápis je k dispozici na webových stránkách ČHS
 3. Informace ze schůze RAKL z 5. 9. 2016 (Malíková, Mikešová)Celý zápis je v příloze; další schůzka plánována na 5. 12. 2016.
 4. Vnitřní připomínkové řízení na návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – informace o sdílení výkonu 94119 se SLG (Mikulenková, Pospíšilová)Výbor Společnosti lékařské genetiky odmítl zavést do SV nové výkony, které byly vypracovány v r. 2013, neboť byly kalkulovány na hodnotu bodu 1,- Kč a pojišťovna pro r. 2017 kalkuluje s bodem za 0,50 Kč.
 5. Informace ze schůzky OK ML ČIA 14. 9. 2016 (Charvát)V novém doporučení ČSKB je definováno personální obsazení biochemických laboratoří v rámci „detašovaného pracoviště“. Přítomní členové OK ML ČIA jednohlasně odsouhlasili revizi stanoviska z 1. 10. 2013 – viz bod č. 5 zápisu – Posouzení plnění požadavku na personální zabezpečení pracoviště. Vznesen požadavek OK ML ČIA na jednotlivé laboratorní odbornosti vyjádřit se k tomuto problému. Diskuse na toto téma a hlasování – většina přítomných byla pro to, aby se tento pojem v odbornosti 818 nezaváděl a na OK ML bylo zasláno toto stanovisko:
  • LS ČHS ČLS JEP nepovažuje za nutné vydávat zvláštní dokument ohledně detašovaného hematologického pracoviště. Je zcela v kompetenci odborného posuzovatele, aby v konkrétním případě zvážil dostupnost potřebného personálu včetně garanta i s ohledem na požadavky oboru hematologie, které jsou v souladu s nepodkročitelnými minimy odbornosti 818.
  Celý zápis je v příloze.
 6. Informace o vytvoření nové položky IG v NČLP (Fátorová)Zavřelová, Matýšková informovaly o trvalých problémech s definovaným rozmezím pro jednotlivé položky a s komunikací s Ing. Zámečníkem, od kterého trvá požadavek na posílání písemných podkladů a osobní účasti při zadávání nových položek do NČLP.
 7. Hodnocení bazofilů v rámci cyklu DA firmy SEKK (Bourková, Vytisková, Malíková, Budina)Informace o způsobu hodnocení a návrh na změnu – termín: do 30. 11. posílat Matýškové návrhy na způsob hodnocení.
 8. Doporučení na EHK – schváleno LS 17. 5. (Mikulenková)Odesláno výboru ČHS (elektronicky schváleno 29. 7.) – platnost od 1. 12. 2016.
 9. Požadavky na akreditaci pro hematologickou laboratoř (Matýšková)Diskutována navrhovaná tabulka, termín: do 30. 11. posílat Matýškové připomínky a návrhy.
 10. Verifikace metod – návrh na prodloužení časového intervalu (Slavík)ČSKB zavedla zkrácenou verifikaci – výsledky EHK + výsledky VKK (reprodukovatelnost) a doporučila prodloužit interval na dva roky – návrh za 818 zpracuje Slavík, termín: do 30. 11. rozešle členům LS k diskuzi.
 11. Doplnění referenčních mezí pro koagulační stanovení u dětí a dospělých – konečná verze (Hrachovinová, Slavík, Jelínková)Mikulenková pošle na výbor ČHS ČLS JEP ke schválení. Konečná verze je v příloze.
 12. Doporučení na postup zavedení nového analyzátoru do laboratorního procesu včetně porovnání metod – diskuze nad návrhem (Vytisková, Juráňová, Malíková)Termín: připomínky posílat Vytiskové do 30. 11. 2016.
 13. Pořadí odběru krve na laboratorní vyšetření – (Mikulenková, Hrachovinová)Jednohlasně schválena konečná verze, Mikulenková pošle na výbor ČHS ČLS JEP ke schválení. Konečná verze je v příloze.
 14. Doporučení pro KO (Bourková, Vytisková)Revize, jednohlasně schválena úprava, Mikulenková pošle na výbor ČHS ČLS JEP ke schválení. Konečná verze je v příloze.
 15. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře – dotaz ČSKB na vydání publikace (Mikulenková)LS ČHS se bude na přípravě podílet.
 16. Otázky pro teoretickou zkoušku pro VŠ nelékaře v rámci atestace v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba (Mikulenková, Matýšková, Hrachovinová)Návrh bude rozeslán – termín: připomínky do 16. 12. 2016.
 17. Diskuze nad možnou úpravou statutu LS a změně podmínek členství v LS (Mikulenková)
 18. Žádost o členství v LSMUDr. Šigutová odsouhlasena jako členka LS (pro hlasovalo všech 21 přítomných členů LS).
 19. Různé
  • Dopis Aeskulab z 30. 6. (Mikulenková)

Termín další schůze LS:

17. či 24.2.2017, ÚHKT

Přejít nahoru