Zveřejnění zápisu ze schůze 1.12.2017

19 prosince, 2017

ÚHKT, Praha, seminární místnost budovy B, 3. patro 9,45 – 13,00 hod.

Přítomni (bez titulů): Bourková, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Matýšková, Opravilová, Smetana, Kneiflová, Sadílek, Charvát, Jelínková, Hrdinová, Šigutová, Chasáková, Rosenauerová, Pecka, Vytisková, Mikešová, Slavík

Omluveni (bez titulů): Amborská, Řeháková, Fátorová, Erbenová, Krištofová, Roučková, Zavřelová, Radinová

Hosté: Pulcer, Bednářová, Víková, Ullrychová

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 26. 5. 2017 (Mikulenková)
 2. Zápis z 12. schůze výboru ČHS z 16. 10. 2017 (Mikulenková)Celý zápis k dispozici na www.hematology.cz
  • 16. – 19. 9. 2018 se koná I. Český hematologický sjezd a XVIII. Česko-slovenská Konference laboratorní hematologie v Praze
  • Bude provedena novelizace legislativy – vyhláška 95/2004 a 96/2004 o postgraduálním vzdělávání
  • MZ jmenovalo novou akreditační komisi pro postgraduální vzdělávání lékařů.
 3. Informace ze schůze OK ML z 18. 10. 2017 (Charvát)Transformace poradního orgánu OK ML na Odborný výbor pro akreditaci klinických laboratoří. Celý zápis bude v příloze.
 4. Zástupce ČHS pro akreditaci zdravotnických laboratoří ČIAElektronicky členy LS doporučen MUDr. Jiří Charvát, výbor ČHS jeho doporučení schválil a oznámil na OV ML.
 5. Nové koagulační výkony (96892 až 96896, 96139, 96131) – opakovaná jednání na MZ (Hrachovinová)Stanovení přímého inhibitoru IIa a Xa; statimové výkony pro FVIII, vWF a molekulárních markerů hemostázy, upravený výkon pro FXIII; připomínky k přímým inhibitorům. Zamítnuty všechny výkony. Další komise na MZ bude příští týden – budou znovu projednávány dva výkony (přímé inhibitory trombinu a FXa) s větší šancí na jejich přijetí do nového sazebníku výkonů s termínem červen 2018.
 6. XVIII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie v rámci I. Českého hematologického a transfuziologického sjezdu 16. – 19. 9. 2018 Praha, hotel Clarion – Informace o organizaci laboratorní části (Sadílek, Mikulenková)Časově se laboratorní konference bude konat dva půldne – prosba o návrh témat a vyzvaných přednášek.
 7. Požadavek MZ ČR na vypracování nové verze aprobační zkoušky pro nový zákon 201/2017 (Pecka)Požadavek MZ pro vypracování nových otázek pro odborné pracovníky v laboratoři pro AKK (mimo EU) – připomínky Peckovi do 15. 12. (cca 5 otázek) – termín k odeslání na MZ do 31. 12. 2017.
 8. Volba nového zástupce za odbornost 818 do Komory vysokoškolsky vzdělaných nelékařských odborných pracovníků ve zdravotnictví – KVVOPZ (Pecka)Pecka požádal o uvolnění z funkce, Mikulenková osloví navržené kandidáty; 11.-18.12. proběhne elektronické hlasování, výsledky budou zveřejněny elektronicky (Mikulenková).
 9. Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře – změna dle vyhlášky (Mikulenková)Zřizuje se Národní registr pracovníků, ruší se povinnost mít Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání. Připomínky Mikulenkové do 8. 12. 2018, odesláno předsedovi ČHS 15.12. (Mikulenková).
 10. Vyhodnocení EHK pro morfologii – připomínky k nastavení konsenzu expertů – (Slavík)Písemné připomínky prof. MUDr. K. Indráka z FN Olomouc k celému systému EHK v rámci morfologie (cykly DIF, NF, NKDF) – výběr expertů, podmínky očekávaných výsledků, výběr vhodných preparátů, výběr vhodných hodnocených objektů aj. – písemně odpověděl Ing. Budina – rozsáhlá diskuse. Matýšková a Mikulenková vypracují písemnou odpověď na dopis.
 11. Dopis FátorovéPřipomínky ke speciální hemokoagulaci v rámci EHK – v rámci cyklu 4/17 zvolena nízká hodnota FXI, kterou považuje za nevhodnou pro EHK – vysvětleno Hrachovinovou se závěrem, že EHK by měla poskytovat kontrolní vzorky nejen ve fyziologické, ale i patologickém rozsahu.
 12. Doporučení „Stanovisko ČHS ČLS JEP k tzv. kritickým hodnotám (Šigutová)Diskuze nad hodnotami, případné připomínky do 8. 12. Šigutové.
 13. Doporučení pro hodnocení aspirátu KD – revize doporučení dle nové WHO klasifikace z r. 2016 (Mikulenková, Buliková)Bude rozesláno, připomínky do 8. 12. 2017 Mikulenkové, odesláno předsedovi ČHS 15.12. (Mikulenková).
 14. Doporučení pro RM myelogramu – návrh na změnu řešen 8.12. elektronicky (Mikulenková)Revize dle nové WHO klasifikace z r. 2016, odesláno předsedovi ČHS 15.12. (Mikulenková).
 15. Různé
  • Žádost Ing. Martina Pulcera, PhD., MBA, na zařazení mezi posuzovatele ČIA odbornosti 818 – z přítomných 20 členů „pro“ hlasovalo 19, 1 člen se zdržel
  • Mgr. Marcela Mikešová – posouzena žádost o zařazení mezi odborné posuzovatele NASKL – 20 přítomných členů LS hlasovalo „pro“
  • Změna postupu voleb do výboru ČHS – žádost o volbu voleného zástupce VŠ se specializací pro laboratorní odbornost 818 – dopis nadefinuje Mikulenková
  • Pecka – VŠ nelékař s atestací pracuje v laboratoři jako laborant – nemělo by se tolerovat.
  • Dotaz Bourkové o vydávání výsledku z šesti populačního diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru – konsenzus, že není vhodné tento výsledek vydávat – není v podvědomí kliniků, není vytvořený jako výkon v SV.

Termín další schůze LS:

13.4.2018 – volba nového předsedy LS ČHS

Přejít nahoru