Zveřejnění zápisu ze schůze 17.9.2018

10 října, 2018

Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany, Salónek Stella, 13,30-15,00 hod.

Přítomni (bez titulů): Fátorová, Erbenová, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Matýšková, Řeháková, Opravilová, Roučková, Smetana, Kneiflová, Sadílek, Zavřelová, Jelínková, Šigutová, Chasáková, Pulcer, Rosenauerová, Roučková, Krištofová, Vytisková, Slavík, Mikešová

Omluveni (bez titulů): Amborská, Bourková, Charvát, Pecka, Radinová

Hosté (bez titulů): Bradáčová, Černý, Jelínek, Klinerová, Pavlíková

Neomluveni (bez titulů): Hrdinová

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 13. 4. 2018 (Mikulenková)
 2. Zápis ze 14. schůze výboru ČHS z 19. 2. 2018 a zápis z 1. schůze nového výboru ČHS z 27. 6. 2018 – více viz www.hematology.cz (Mikulenková)
 3. Zápis z 61. jednání RAKL z 24. 5. 2018 (Malíková, Mikešová) – organizace konference LABAUTO 2018 v Olomouci konané 25.-26.10.2018; dále řešena budoucnost NASKL; platové třídy odborných pracovníků v laboratorních metodách; požadavek, aby nové výbory odborných společností ČLS JEP potvrdily své delegáty do Rady kvality – za Laboratorní sekci odsouhlaseni současní, tj. Malíková, Mikešová – zápis bude přílohou.
 4. Novela vyhlášky č. 134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů pro rok 2019 (Mikulenková) – nově schválené koagulační výkony (přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu – 96895 a 96896), které budou platit od 1.1.2019, jsou s omezením frekvence na 1x denně, v případě předávkování pacienta je možné vyšetřit 2x denně.
 5. Návrh úprav bodu 6 vyhlášky č. 134/1998 Sb. (Nositelé výkonů odborný pracovník v laboratorních metodách), kterou sepsala KVVOPZ (RNDr. Gotzmannová), nebyl MZd přijat, navrhovaná změna bude předložena na jednání pracovní skupiny Seznamu zdravotních výkonů.
 6. V novelizaci vyhlášky č. 134/1998 pro rok 2019 v odbornosti 816 – Společnost lékařské genetiky – nový výkon 94365 Analýza sekvence lidského somatického genomu technologií sekvenace nové generace (NGS), který je sdílený s naší odborností 818 (Mikulenková)
 7. Informace z KVVOPZ ohledně 14. a 15. platové třídy pro VŠ odborné pracovníky v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků (Malíková, Mikulenková) – dle katalogu prací (NV 222/2010) pouze 13. platová třída pro VŠ nelékaře; dopis odeslán předsedkyni odborové svazu OSZSP Bc. D. Žitníkové, dále problematika platových tříd projednávána na schůzce RAKL – viz zápis.
 8. Informace o jednání s ministrem zdravotnictví o platovém zařazení laborantů (Pavlíková).
 9. Připomínky k morfologickým cyklům SEKK – Dotazník spokojenosti s morfologickými cykly SEKK (Mikulenková, Matýšková) – Ing. Budina vypracoval pro výbor ČHS tři typy dotazníků, poté pracoviště FN Olomouc tyto dotazníky doplnilo a odeslalo k projednávání na výbor ČHS (Juráňová)
 10. Doporučení pro referenční meze pro koagulační stanovení – úprava hodnot u APC rezistence (Hrachovinová)
 11. Upozornění Mikešovou na rozdílné koncentrace citrátu (3,2% x 3,8%) v některých odběrových zkumavkách → nutné doplnit vysvětlující větu do referenčních mezích.
 12. Žádost Společnosti kardiovaskulární chirurgie o navýšení bodového ohodnocení výkonu 96125 – Rekalcifikační čas, který tato společnost používá na vyšetření úrovně heparinizace krve v mimotělním oběhu, používá POCT přístroj na ACT – vypracována odpověď s návrhem vytvoření nového výkonu (Hrachovinová, Malíková, Mikulenková, Zavřelová).
 13. Doporučený postup na vyšetření lupus antikoagulans – navržena pracovní skupina pod vedením Zavřelové.
 14. Jednání se zástupci VZP z 18. 5. 2018 – požadavek na prověření sdílení výkonů 818 s ostatními odbornostmi včetně lékařských oborů (Hrachovinová) – vše uvedeno na www.hematology.cz v Laboratorní sekci v záložce Seznam sdílených výkonů; nutno doplnit k odbornosti 202 větu, že musí splňovat personální a technická minima pro laboratorní odbornost.
 15. Projednávané nové výkony na MZd: 96893 Statimové vyšetření funkční aktivity von Willebrandova faktoru, 96892 Statimové vyšetření faktoru VIII a 96894 Statimové stanovení molekulárních markerů hemostázy (Hrachovinová)
 16. Stanovisko LS ČHS k uvolňování výsledků z hematologického pracoviště – je třeba zpřehlednit – Mikulenková rozešle upravenou verzi.
 17. Volba kandidáta na předsedu LS – z přítomných 23 členů hlasování (jeden hlas dorazil v zalepené obálce): Mikulenková 21 hlasů, Hrachovinová 1 hlas, Malíková 1 hlas, 1 člen se zdržel hlasování. Členové LS ČHS doporučili Mikulenkovou jako kandidáta na předsedkyni LS, oznámeno na výboru ČHS.
 18. Různé:
  • Žádost RNDr. Škrabálka z odbornosti 801 lékařská biochemie (KN Liberec, OKB) o vytvoření nového výkonu „Stanovení hemoglobinu hemoglobinometrem z kapilární krve“ – členové LS jednohlasně zamítli.
  • Žádost Ing. Martin Pulcera, Ph.D., MBA z Fakultní nemocnice Ostrava o schválení činnosti jako odborný posuzovatel NASKL – členové LS jednohlasně souhlasili.
  • Pavlíková – informace o celostátní konferenci laborantů a sester v termínu 31.3 – 2.4.2019 na Seči.

Termín další schůze LS:

7. prosinec 2018, Praha

Přejít nahoru