Zveřejnění zápisu ze schůze 13.4.2018

16 července, 2018

ÚHKT, Praha, seminární místnost budovy B, 3. patro 9,45 – 13,00 hod.

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 1. 12. 2017 (Mikulenková)
 2. Zápis z 13. schůze výboru ČHS z 19. 2. 2018 – informace Mikulenková – celý zápis vyvěšen na www.hematology.cz.
 3. XVIII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie v rámci I. Českého hematologického a transfuziologického sjezdu 16.-19. 9. 2018 Praha, hotel Clarion – informace o organizaci laboratorní části Fátorová, Mikulenková – laboratorní část začíná v neděli 16.9. a pokračuje v pondělí 17.9. do 12,00 hodin. V rámci laboratorní části konference se bude konat i schůze Laboratorní sekce. Zasílání abstrakt na konferenci do 15. 5. 2018.
 4. Návrh úprav bodu 6 vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů – Malíková – změny v nositelích výkonů, tedy v odborných pracovnících v laboratorních metodách – bod 6.2.5 – vypadla kategorie 2 – připomínkováno RNDr. Gotzmannové, k připomínkám zatím není odpověď, dokument bude součástí zápisu v příloze.
 5. Výbor ČHS – schválení revidovaných doporučení (Mikulenková): Doporučení pro hodnocení aspirátu KD, Referenční meze myelogramu, Uvolňování výsledků z hematologické laboratoře – revidovaná doporučení umístěna na webu. Schválení nového doporučení Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření. Platnost od 1. 5. 2018.
 6. Konference Automatizace laboratoře jako výzva s globálními aspekty, Olomouc 26. 10. 2018 – za odbornost 818 nominován Slavík, v organizačním výboru za odbornost 818 Malíková a Mikešová.
 7. Odpověď na dopis prof. MUDr. Karla Indráka – připomínky k morfologickým cyklům SEKK – informace + diskuze Mikulenková, Matýšková – připomínky poslat do 30.4. Mikulenkové, po zapracování je odešle na výbor ČHS.
 8. Nové schválené a projednávané koagulační výkony – jednání na MZ (Hrachovinová) – přijaty dva nové výkony – přímé inhibitory Trombinu a FXa, budou zapracovány v novém SV, další výkony v jednání.
 9. Nové atestační otázky z oboru Klinická hematologie a transfuzní služba – www IPVZ – rozešle Mikulenková.
 10. Volby do výboru ČHS, volba VŠ se specializací pro laboratorní odbornost 818 – informace Doc. MUDr. J. Čermák – pro samostatnou volbu VŠ nelékaře do výboru ČHS nutno změnit volební podmínky, což pro nynější volby již změnit nelze. Návrh zvát předsedu Laboratorní sekce na schůze výboru přijat. Volba předsedy LS na žádost předsedy ČHS přesunuta na další schůzku LS.
 11. Doc. MUDr. J. Čermák podal informace o výkonech odbornosti 816 a jednání na pojišťovně a MZD.
  • NGS somatický genom – čeká se, až výkon bude zařazen do Sazebníku výkonů (SV) na MZd, výkon je sdílený pro 202 a 818. ČHS rozdělila výkon do třech podvýkonů dle počtu vyšetřených genů a poskytla návrh počtu vyšetřovaných genů a jejich rozsah pro jednotlivé diagnózy, nyní se čeká, že VZP a SZP zatím umožní vykazování vyšetření dle vnitřních kódů, dokud nebude vše uvedeno v SV.
  • NGS germinální genom – existují sdílené balíčky pro vykazování trombofilních mutací, které již platí. Výbor ČHS dohodnul možnost sdílení indikací vyšetření germinálního genomu u vzácných poruch krvetvorby (krvácivé stavy, anémie) pro centra specializované hematologické péče odbornosti 202 uvedená ve Věstníku MZd.
 12. Informace od RNDr. Kratochvíla – upozornění na dokument na využití biologické variability parametrů krevního obrazu – informace Bourková, po diskusi členů LS odsouhlaseno, že do doporučení pro KO nebude variabilita doplněna.
 13. Doporučení pro RM v KO u dětí – revize, změna v absolutních hodnotách bazofilů z analyzátoru (Jelínková) – schváleno členy LS, revize vyvěšena na webu ČHS.
 14. Různé – dopis ředitele Nemocnice Hořovice MUDr. M. Průši – žádost na udělení výjimky z personálních požadavků – schváleno pro zdravotního laboranta.

Termín další schůze LS:

návrh – 16. 9. 2018 v rámci konference

Přejít nahoru