Zveřejnění zápisu ze schůze 4.10.2013

4 října, 2013

ÚHKT, Praha

Přítomni (bez titulů): Pecka, Matýšková, Smetana, Zavřelová, Juráňová, Bourková, Hrachovinová, Fátorová, Mikulenková, Amborska, Rosenauerová, Penka, Malíková, Erbenová, Řeháková, Hrabcová, Úlehlová, Charvát

Omluveni (bez titulů): Mikešová, Chasáková, Vrbacký, Kohoutek, Hrdinová

Hosté: Jelínková, Blažková

Program:

 1. ZahájeníPecka předložil program schůze.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze LS (Pecka)Bez připomínekNedořešené body z minulé schůze byly zařazeny do programuDo programu zařazen aktuálně bod „Stanovení referenčních mezí pro D-dimery u dětí“. Primář Blatný přednesl výhrady k současným ref. mezím vyvěšeným na www.hematology.cz. Je rozdíl u jednotlivých věkových kategorií mezi jednotkami FEU (mg/l) a jednotkami mg/l. Současné ref. meze byly vyvěšeny tak, jak je připravili dětští hematologové. Pecka požadoval jasné oficiální (nejlépe písemné) vyjádření od prim. Blatného, jak problém řešit. Do té doby se meze měnit nebudou
 3. Problematika kultivace SZVInformovala Mikulenková, Fátorová – RL byly za odb. 818 zkontrolovány již v podobě pro tisk. Nebyly shledány žádné nežádoucí změny ze strany MZd. Byla změněna režie z 2,82 na 2,96. Nové RL budou platit od 1.1.2014.Stále platí podmínka akreditace pracovišť ČIA nebo NASKL II pro výhodnější úhradu bodu ze strany pojišťovny.
 4. Informace ze schůzek ČIA (Charvát)Nová verze normy 15 189 přináší řadu změn a úprav v hodnocení klinických laboratoří. Mimo jiné se mění pohled na tzv. smluvní laboratoře a spolupracující laboratoře.
 5. Informace ze schůze výboru ČHS JEP (Matýšková)Matýšková se neúčastnila, zápis ještě nebyl k dispozici, bude informovat na příští schůzce.Zápis bude vyvěšen na www.hematology.cz
 6. Informace ze schůze Rady pro akreditaci (Pecka)Zápis je k dispozici na stránkách www naskl.cz
 7. Jednání o úhradové vyhlášce z 19.9.2013 (Pecka)Dopis prof. Paličky k úhradové vyhlášce bude přiložen.
 8. Úprava nepodkročitelného minima odbornosti 818Jednáno o minimu akreditovatelných metod pro odb. 818. Konsenzus viz příloha.Návrh na kontrolu kvality mikroskopického hodnocení nátěru PK – zpracuje Charvát a pošle k připomínkám.Připomínky do 25.10.2013 poslat Charvátovi.
 9. Přepracování dalších dokumentů vyvěšených na www.hematology.czAktualizace dokumentů autorů Bourková, Matýšková byla provedena. Materiál půjde na výbor ČHS a pak bude vyvěšen na webových stránkách.Dokument „Postup při hodnocení nátěru periferní krve“ bude ještě připomínkován, chybí odkaz na vzorec pro korekci leukocytů. Bude vznesen dotaz na prof. Chrobáka. Do 25.10.2013 zaslat připomínky Mikulenkové.Jednotky PDW a PCT budou vyčleněny z hodnot pro krevní obraz a budou přiloženy jako samostatná tabulka podle typu analyzátoru. Připomínky poslat Matýškové do 30.10.2013.Dokument „Doporučení ČHS ČLS JEP k vyjadřování výsledku protrombinového testu“ bude aktualizován. Připomínky poslat Peckovi a Matýškové do 30.10.2013Doplnit doporučení pro hodnocení nátěrů kostní dřeně a schistocytů.
 10. Problematika POCTPravidla pro používání a kontrolu POCT jsou zpracována na webových stránkách klinické biochemie.
 11. Různé:
  1. Dopis Ing. Ivety Pařízkové – Ústřední laboratoře Ústav pro péči o matku a dítě – dotaz na nepodkročitelná minima (úvazky) – odpověď LS úvazky jsou na pracovišti dostačující.
  2. Dopis Michala Jakla Sang – Lab, Karlovy Vary – dotaz na stabilitu mat. pro FW. Pecka odpoví.
  3. Dopis Mgr. Magdy Bílovské – upozornění na nesrovnalosti v dokumentu na www.hematology.cz – oprava byla provedena.
  4. Dopis MUDr. Martina Temlíka, OKBH Nymburk na sdílení výkonu 96 167 – výkon není sdílený – nemocnice si podle vyhlášky 99/2012 a podle nepodkročitelných minim ČHS ČSL JEP musí zajistit akreditaci ČIA nebo audit II NASKL pro odbornost 818.
  5. Informace ing. Budiny o zákazu používání neinvazivního analyzátoru AMP pro poskytování zdravotní péče v ČR
  6. Žádost Mgr. Veroniky Prokopcové, Synlab Czech s.r. na dělení úvazků odbornosti 818 – úvazky nelze dělit.
  7. Dopis MUDr. Jarmily Živné, nemocnice Hranice s dotazem na specializační vzdělávání VŠ nelékařů. Pecka odeslal náplň vzdělávacího programu.
  8. Fátorová – chybí ref. meze retikulocytů pro děti.
  9. Zájemci o EKK INF8 a INF9 od ECAT pošlou ofic. žádost ing. Budinovi do SEKK.

Návrh na termín a místo další schůzky LS: 22.11.2013

Předběžný program:

 • Dopracování výše uvedených témat
 • Obecná problematika klinických laboratoří
 • Různé

V Hradci Králové, dne 16.10.2013
Zapsala: Fátorová
Schválil: Pecka

Přejít nahoru