Zveřejnění zápisu ze schůze 24.1.2014

24 ledna, 2014

Přítomni (bez titulů): Fátorová, Pecka, Juráňová, Mikulenková, Amborska, Rosenauerová, Malíková, Erbenová, Charvát, Jelínková, Blažková, Zavřelová, Úlehlová, Hrdinová, Řeháková

Omluveni (bez titulů): Mikešová, Chasáková, Vrbacký, Kohoutek, , Matýšková, Bourková, Penka, Řeháková, Hrabcová, Pešková, Pavlíková, Kotlín, Váchová, Slavíčková, Smetana, Hrachovinová

Hosté: Bílovská, Víková, Sadílek, Opravilová (Prostějov), Kneifová (Nový Jičín), Tenorová (Svitavy)

Program:

1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé schůze LS (Pecka)

K zápisu nebyly připomínky

Z minulého zápisu diskutovány body z jednání 24. odborné komise pro zdravotnické laboratoře ze dne 1.10.2013:

  • definice pracoviště – prioritním kritériem pro začlenění laboratoře pod jedno pracoviště je stejná adresa.
  • pracovní úvazek posuzovaného pracovníka v rámci nemocnice (nebo jiného obdobného kompaktního zařízení) nesmí přesáhnout celkový úvazek 1,0
  • kvalifikační požadavky na osoby uvolňující výsledky pro odb. 818 jsou dány nepodkročitelným minimem a jsou vyvěšeny na webových stránkách ČHS ČLS JEP
  • sdílené výkony – bude vytvořena komise pro sdílené výkony vedená dr. Gotzmannovou, účast členů LS v této komisi musí být schválena Laboratorní sekcí ČHS ČLS JEP
  • víceoborová laboratoř – personální požadavky. Pokud pracovník má atestace z více oborů, může úvazky požadovanými jednotlivými OS garantovat více oborů, ale součet všech úvazků nesmí překročit úvazek 1,0.

Zvýhodnění hodnoty bodu platí podle nové úhradové vyhlášky pro laboratoře, které mají akreditaci ČIA nebo Audit II NASKL.

2. Informace ze schůze ČIA 16.1.2014 (Charvát)

Zápis bude k dispozici na stránkách www.hematology.cz.

V současné době akreditováno 257 subjektů, v roce 2014 plánováno akreditovat ještě 75 laboratoří

Probíhá školení na ISO 15189/2013

Nedostatek posuzovatelů některých odborností

Sdílené výkony se budou řešit v pracovní skupině, do které bude jmenován zástupce Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP

Uvolňování výsledků – odb. 818 má ošetřeno v doporučeních

3. Informace ze schůze výboru ČHS JEP (Pecka)

Zápis bude vyvěšen na www.hematology.cz

Výbor obdržel asi 400 nových přihlášek do společnosti

Plán akcí na rok 2014 (22. – 24.5. 2014 Konference o trombóze a hemostáze v Martině)

Volby do výboru ČHS ČLS JEP proběhnou v letošním roce, organizací voleb se bude zabývat další schůze výboru

4. Informace ze schůze Rady pro akreditaci (Pecka)

Zápis bude k dispozici na stránkách www.naskl.cz.

5. Kontrola kvality mikroskopického hodnocení diferenciálu periferní krve (Pecka)

Charvát vypracoval dokument, který byl opakovaně připomínkován. Poslední verze dokumentu byla na dnešní schůzce připomínkována. Dokumentu zašle Charvát Peckovi, který ji přepošle Čermákovi ke schválení výborem společnosti. Po schválení bude dokument k dispozici na webových stránkách ČHS ČLS JEP.

6. Dohoda o spolupráci v oblasti akreditace zdravotnických zařízení mezi ČIA a ČLS JEP (Pecka)

Pecka přečetl hlavní body z dohody.

7. Referenční meze

Koagulačních vyšetření u dětí a dospělých pošle Hrachovinová Vrbackému (kopii Peckovi), který zařídí vyvěšení na www.hematology.cz.

Absolutní a relativní počty retikulocytů rozešle Jelínková sloučené s tab. pro KO, včetně leukocytů, všem členům LS k připomínkám. Na příští schůzi se odsouhlasí def. verze.

PDW a PCT: Malíková bude koordinovat doplnění tabulky a doplněné pošle Vrbackému (kopii Peckovi), který zařídí vyvěšení na www.hematology.cz.

8. Různé

Členové LS odsouhlasili jednohlasně přijetí nového člena LS – Mgr. Petra Sadílka, Ph.D. z FN Hradec Králové.

Pravidla pro vyvěšování dokumentů na www.hematology.cz:

  • Vyvěšovat na webové stránky se smí pouze dokumenty schválené Čermákem, Starým nebo Peckou
  • Dokumenty k vyvěšení na webové stránky se budou posílat Vrbackému – dokumenty budou vyvěšovány v PDF formátu
  • Def. verze postupů pro přípravu a barvení nátěrů budou vyvěšeny na www.hematology.cz

EHK: Vzhledem k problémům se stanovením DIF z materiálu zasílaným firmou SEKK na většině typů analyzátorů, domluví Pecka schůzku s ing. Budinou. Schůzky se zúčastní více členů LS (Pecka, Fátorová, Matýšková, Juráňová, Mikulenková). Jednat se bude i o možnosti distribuce kontrol pro inhibitory FVIII a IX.

Dokument k hodnocení schistocytů (schzocytů) je v přípravě, po jeho dokončení rozešle Mikulenková všem členům LS k připomínkování.

Korespondence Pecky s prof. Stejskalem ze skupiny Agel.

Dr Temlík – žádost o výjimku pro profesi zdravotní laborant – výjimka udělena na 1 rok.

Návrh na termín a místo další schůzky LS: 4.4.2014

Předběžný program:

Dopracování výše uvedených témat

Obecná problematika klinických laboratoří

Různé

V Hradci Králové, dne 24.1.2014
Zapsala: Fátorová
Schválil: Pecka

Přejít nahoru