Zveřejnění zápisu ze schůze 3.5.2013

3 května, 2013

ÚHKT, Praha

Přítomni (bez titulů): Pecka, Matýšková, Smetana, Zavřelová, Juráňová, Bourková, Hrachovinová, Fátorová, Mikulenková, Amborska, Rosenauerová, Penka, Malíková, Erbenová, Řeháková, Hrabcová, Úlehlová

Omluveni (bez titulů): Mikešová, Charvát, Chasáková, Vrbacký, Kohoutek, Hrdinová

Hosté: Jelínková, Blažková

Program:

 1. ZahájeníPecka předložil program schůze.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze LS (Pecka)Bez připomínekNedořešené body z minulé schůze byly zařazeny do programu
 3. Problematika kultivace SZVInformovala Mikulenková – RL byly za odb. 818 byly vytištěny a doc. Čermákem podepsány s poznámkou, že z výkonů byly vypuštěny náklady na režii a to je pro nás nepřípustné. Jsou poslané na MZd. Nové RL by měly platnost od 1.1.2014.Do elektronického systému je možné zadávat nové a statimové výkony – termín srpen.
 4. Informace ze schůzek ČIACharvát nepřítomen, Matýšková informovala o vydání revize normy 15189 (ISO 15189:2012), v ČR budeplatit po vydání normy v českém překladu (předpokládal se duben 2013. Přechodové období (tj. platnost normy z roku 2007 spolu s novou revizí je do 11/2015.
 5. Informace ze schůze výboru ČHS JEP (Penka)Informace o vzniku centrových pracovišť. Zápis bude vyvěšen na www.hematology.cz
 6. Informace ze schůze rady pro akreditaci – viz přílohaProf. Palička informoval o jednání s pojišťovnami. Tyto plně uznávají audit II NASKL. U akreditací ČIA nemají ujasněno, jak budou přistupovat k pracovištím, které mají akreditovány pouze některé metody – problematika je v řešení.Prof. Jabor spolu s předsedou Rady informovali o jednání s vedením ČIA o jednoznačném vyjádření ČIA, že pro akreditaci bude ČIA mimo zákonných norem vždy trvat i na plnění nepodkročitelných minim, stanovených odbornou společností a Radou.
 7. Referenční meze pro koagulaceJsou určité připomínky k referenčním hodnotám u dětí. Pecka písemně požádá prof. Starého o potvrzení mezí uvedených na webových stránkách společnosti.
 8. Úprava nepodkročitelného minima odbornosti 818Řešena vyhláška 99/2012 o personálním obsazení VŠ nelékařů v odbornosti 818 a 222 – Pecka seznámil přítomné se změnami v nepodkročitelném minimu odbornosti 818, které byly schváleny na schůzi výboru ČHS ČSL JEP. Změny se týkají definice víceoborové laboratoře a speciálních pracovišť onko-hematologické péče.Pecka dále poukázal na preambuli v Zákoníku práce (str. 1700) „Požadavky na personální zabezpečení diagnostické laboratoře a léčebné péče – laboratorní pracoviště“, podle které může odbornost nad rámec požadavků stanovených vyhláškou 99/2012 zabezpečit pracoviště dalšími zdravotnickými pracovníky podle druhu a objemu poskytované péče.Pecka dále upozornil, že na webu ČHS ČSL JEP jsou vyvěšeny výkony sdílené s odborností 801. Sdílení výkonů odbornosti 818 s dalšími společnostmi se připravuje.
 9. Přepracování dalších dokumentů vyvěšených na www.hematology.czPřipomínky posílat Bourkové do konce května, aktualizace na webu bude provedena do konce června.
 10. Vykazování KORosenauerová se zabývala vykazováním KO pojišťovně. Laboratorní sekce doporučuje ponechat stávající stav 3 kódů pro KO.
 11. Informace z jednání MZd ze dne 22.2.2013.Obor laboratorní asistent zůstane zachován, z katalogu prací se odstraní odborný dohled a vymezí se činnosti a kompetenceObor zdravotní laborant na VOŠ bude ukončen a zůstane pouze na akreditovaných vysokých školách s titulem Bc.Zástupci MZd navrhují zrušení specializačního studia pro obor zdravotní laborant, protože se domnívají, že postačuje teoretická a odborná příprava na vysoké škole – jednotlivé odbornosti s tímto návrhem nesouhlasíMZd poslalo v pozdním termínu k připomínkování materiály jednotlivým odborným společnostem, takže na materiály z časových důvodů nebylo možné reagovat. Problematika se bude znovu řešit.
 12. Dopis firmy Abbott ohledně vykazování PDW pomocí GSDMatýšková podala informaci členům LS o řešení této otázky na minulé schůzi LS v BrněLS provede revizi hodnot PDW a PCT na hematologických stránkách, Matýšková do 7 dnů pošle přehled hodnot v tabulce, připomínky Matýškové poslat do konce května.
 13. Různé:
  1. Dopis Mgr. Janatové ze Zlína a MUDr. Ambrožové z OKBH nemocnice Prachatice, které požadují personální výjimky z nepodkročitelného minima odbornosti 818. Laboratorní sekce trvá na dodržení podmínek nepodkročitelného minima. Pecka a Čermák vypracují odpověď
  2. Dotaz ředitele Bohumínské nemocnice – žádost o udělení výjimky z nepodkročitelného minima odbornosti 818 pro VŠ nelékaře v předatestační přípravě – LS doporučuje zažádat na MZd. o udělení výjimky z vyhlášky 99/2012.
  3. Dotaz RNDr. Gotzmannové na vypracování atestačních otázek – LS doporučuje zpracovat pouze okruhy témat.
  4. Dotaz ing. Vališové k zařazení pracovníků v odbornostech 818 a 222. Pecka vypracuje odpověď.
  5. Dopis PRIVALABu – nesouhlas se současným zněním úhradové vyhlášky 2013. Požadují vrátit se k původní verzi.

Návrh na termín a místo další schůzky LS: 4.10.2013

Předběžný program:

 • Dopracování výše uvedených témat
 • Obecná problematika klinických laboratoří
 • Různé

V Hradci Králové, dne 9.5.2013
Zapsala: Fátorová
Schválil: Pecka

Přejít nahoru