Zveřejnění zápisu ze schůze 6.2.2015

6 února, 2015

Přítomni (bez titulů): Fátorová, Pecka, Sadílek, Blažková, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Amborská, Smetana, Matýšková, Jelínková, Zavřelová, Charvát, Řeháková, Vytisková

Omluveni (bez titulů): Rosenauerová, Úlehlová, Vrbacký, Mikešová, Hrabcová, Roučková, Mareček, Chasáková

Hosté: Opravilová, Kneiflová, Pavlíková, Čermák, Pospíšilová, Kolářová

Členové LS uváděni bez titulů.

Program:

1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé schůze LS (Mikulenková)

2. Informace z jednání pracovní skupiny SLG pro revizi molekulárně genetických výkonů z 10.12.2014 (prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.)

Odsouhlasena konečná verze znění zákona 373/2011 (Zákon o specifických zdravotních službách) – viz příloha díl 6 Genetická vyšetření.

3. Informace z VZP (Doc. MUDr. Čermák)

VZP iniciovala jednání ohledně vykazování výkonů odbornosti 816 v rámci hematologických (trombotická centra) a hematologických onemocnění (informace též od Doc. MUDr. Čermáka), za LS domluvena 4 pracoviště (FN Olomouc, VFN, FN Brno a ÚHKT), která dají společné podklady pro vykazování molekulárně genetických kódů – do 13.2.2015 poslat Hrachovinové

4. Informace z Rady pro akreditaci a NASKL z 1.12. 2014 (Pecka)

 • problém víceoborové atestace u farmaceutů, která neodpovídá jednooborvé specializační zkoušce pro hematologii a transfúzní službu
 • řešení problému nahraditelnosti lékaře nelékařem a naopak v různých odbornostech – je v rozporu se současným zněním vyhlášky 99/2012
 • řešení problému kompetencí a dalšího studia laboratorních asistentů, iniciace ze strany ČAZL ohledně znovuotevření oboru zdravotní laborant
 • dopis od MUDr. Philippa (náměstek MZ pro zdravotní pojištění) prof. RNDr. Paličkovi ohledně kultivace SV – viz příloha

Zápisy z Rady a NASKL jsou přílohou zápisu LS.

5. Novela vyhlášky č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

 • Schůzka na MZ proběhne 11.2. (Doc. MUDr. Čermák, Pecka)
 • V návrhu za Hematologii je vložena změna ohledně pokrytí laboratorních služeb v případě mimořádné situace /úmrtí, těhotenství, odchod z pracoviště, dlouhodobá pracovní neschopnost aj.)
 • Nepřijatelné jsou návrhy z Transfuzní služby (řešeno s MUDr. Řeháčkem) ohledně nahrazení VŠ nelékaře lékařem
 • d) Ze strany ČAZ L (informace od Z. Pavlíkové) sděleno odmítavé stanovisko v „části III Požadavky na personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče – laboratorní pracoviště – B“ na doplnění úvazku 1,0 laboratorního asistenta do hematologie, transfuzního lékařství a biochemie

6. Sdílení výkony laboratorními odbornostmi – informace ze schůzky 1.12.2014 (Pecka)

 • Návrh odbornosti 801 (klinická biochemie) na sdílení výkonu 96167 a odbornosti 813 (klinická imunologie) na sdílení dvou výkonů: KO s pětipopulačním diferenciálem (96167) a Analýza krevního nátěru panoptiky obarveného (96315)) – odborné stanovisko k požadavku sdílení výkonů 96315 a 96 167 vypracuje Matýšková
 • Odsouhlaseno zrušení sdílení kódů s imunologií (91125 a 91443)
 • Nesouhlas je s omezením výkonu 91439 (imunofenotypizace buněčných subpopulací)
 • Odbornost 816 nedodala podklady ke sdílení kódů, nejsou infomace o výkonech sdílených s naší odborností

Zápis je v příloze zápisu schůze LS.

7. POCT přístroje v ordinaci praktického lékaře (SVL) – Samsung Labgeo HC10 – analyzátor KO – informace o produktu – Mikulenková

Aktuálně řeší prof.MUDr. Zima s Doc. MUDr. Čermákem, k analyzátoru a výsledkům neexistuje primární dokumentace, není řešena kontrola kvality

Informace o produktu v příloze zápisu LS.

8. Revize „Doporučení ke stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři“ z r. 2011 (dokument od SEKK) – Vytisková

Jednohlasně odsouhlasena verze na webových stránkách SEKK (Doporučení k výpočtu nejistot kvantitativních výsledků měření v klinických laboratořích) – bez připomínek. Ke schválení výborem ČHS odešle Mikulenková.

9. Revize „Doporučení KO a DIF dospělých“ z r. 2008 – Juráňová

Úprava věku nad 15 let, nutné doplnit literaturu, event. úprava dle B. Bain: Blood cells – 5th edition, 2015 – řeší Juráňová, Mikulenková. Ostatní bez připomínek.

10. Revize „Doporučení ČHS ČLS JEP k vyjadřování výsledku protrombinového testu“ (Zavřelová)

Navrženy dvě nové varianty pro kumaríny a nová antitrombotika.

Schváleno nové znění, ke schválení výborem ČHS odešle Mikulenková

Doporučení v příloze zápisu ze schůze LS.

11. Nové „Doporučení pro hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně a referenční meze pro dospělé“ (Fátorová, Mikulenková) a děti (Jelínková) – Mikulenková

Z navržených tabulek normálních hodnot byly vyjmuty mladší formy buněk, ostatní bez připomínek. Dokument vypracovává MUDr. Buliková a Mikulenková – zatím pracovní verze.

12. Nové „Doporučení TAT pro jednotlivé výkony“ – Fátorová

Tabulky byly opraveny dle došlých připomínek, vznikly nové připomínky – nové připomínky odeslat Fátorové do 27.3.

13. Nové „Doporučení pro VKK koagulačních vyšetření“ – Hrachovinová

V návrhu byly doplněny připomínky členů pracovní skupiny LS, byla upravena definice kalibrátoru. Nově k řešení byla předložena otázka neatestovaného materiálu a povoleného CV (%). Hranice CV (%) vypuštěny, každá laboratoř si bude definovat rozmezí individuálně dle doporučení k analyzátoru – připomínky k verzi č. 6 do 23.2. Hrachovinové

14. Různé – Webové stránky ČHS

V přípravě jsou nové webové stránky (informace Mgr. Vrbackého), s tím souvisí úprava formální stránky jednotlivých doporučení LS do pdf formátu – vyřizuje Mikulenková

Návrh na termín a místo další schůzky LS

17.4.2015, 10:15 – 13:30, ÚHKT, budova B, seminární místnost 3. patro

Přejít nahoru