Zveřejnění zápisu ze schůze 20.11.2014

20 listopadu, 2014

Přítomni (bez titulů): Fátorová, Pecka, Sadílek, Blažková, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Amborská, Smetana, Matýšková, Bourková, Jelínková, Zavřelová, Mikešová, Hrdinová, Charvát, Rosenauerová, Řeháková, Kohoutek, Vytisková

Omluveni (bez titulů): Erbenová, Úlehlová, Vrbacký

Hosté: Opravilová, Kneiflová, Jelínek, Roučková, Mládková, Pavlíková, Trnavská, Slavík, Čermák, Pospíšilová, Jarošová, Chasáková

Program:

1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé schůze LS (Mikulenková)

– K zápisu nebyly připomínky

2. Informace ze schůze výboru ČHS (prof. RNDr. Pospíšilová, Ph.D.) – 4. 11. 2014

Host schůze výboru ČHS JUDr. Tobiášová s přednáškou o úhradě nákladných přípravků (legislativa) – výbor ČHS se domluvil na spolupráci.

Výbor ČHS se domluvil na vytvoření „červené knihy“ (obdoba „modré onkologické knihy“), ve které budou vypracovány doporučené postupy k diagnostice a léčbě jednotlivých hematologických onemocnění

Proběhlo jednání s VZP o úhradách centrových léků a sazebníku výkonů, s MZd na téma Centra vysoce specializované péče.

Byl vypracován přehled plánovaných odborných hematologických akcí na r. 2015.

Bude provedena revize základních pravidel pro činnost odborných sekcí ČHS ČLS JEP.

Bylo schváleno Doporučení k výpočtu nejistot kvantitativních výsledků měření v klinických laboratořích (SEKK) – v příloze zápisu.

Na příští schůzi budou přizváni zástupci Laboratorní sekce ohledně výkladu vyhlášky MZ č. 99/2012 („personální minima“) v rámci posuzování laboratorní práce (ČIA, NASKL).

Řešena nutnost kalkulace počtu zdravotnického personálu pro hematologická oddělení.

Dojde k navýšení členských příspěvků: 300,- Kč pro VŠ a 200,- Kč pro ostatní.

Informace o počtu členů ČHS – společnost má 1370 členů.

Zápis z výboru ČHS ČLS JEP je přílohou tohoto zápisu a je dostupný na www.hematology.cz.

3. Informace z jednání pracovní skupiny pro revizi molekulárně genetických výkonů v rámci zákona 373/2011 Sb.

(prof. RNDr. Š. Pospíšilová, Ph.D., prof. RNDr. Mgr. M. Jarošová, CSc.) – informace o úpravách nového znění části zákona. Hematologická pracovní skupina formulovala několik návrhů na úpravy textu a poslala výboru SLG. Většina návrhů byla výborem SLG akceptována. Výbor SLG bude o konečné formulaci zákona nadále jednat (10.12.2014) , ČHS dostane k finální kontrole konečnou verzi textu.>

4. Informace ze schůze skupiny expertních pracovišť pro DIF

(Mikulenková, Matýšková) – úprava pokynů pro zápis výsledků, v úvodu dokumentu uvedena poznámka k nemožnosti sjednotit meze pro tuto EHK a doporučené meze pro hodnoty DIF (pokyny jsou umístěny na webu SEKK).

5. Revize Doporučení pro KO, pro absolutní a relativní počty retikulocytů, DIF a pro NRBC pro děti

odsouhlasena konečné verze (Jelínková), Mikulenková odeslala na výbor ČHS ke schválení. Doporučení je v příloze zápisu.

6. Revize Doporučení ke stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři

V rámci výborem ČHS schváleného nového „Doporučení k výpočtu nejistot kvantitativních výsledků měření v klinických laboratořích“ (SEKK) bude provedena revize našeho Doporučeníke stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři z r. 2011 – připomínky poslat Vytiskové do 16. 1. 2015 – doporučení od SEKK je v příloze zápisu.

7. Webové stránky ČHS

V přípravě jsou nové webové stránky (informace Mgr. Vrbackého), s tím souvisí úprava formální stránky jednotlivých doporučení LS do pdf formátu – vyřizuje Mikulenková

8. Revize Doporučení LS

Domluvena revize starých doporučení LS ČHS vzniklých před r. 2012:

  • Referenční meze KO a DIF dospělých (r. 2008) – do 16. 1. 2015 připomínky poslat Juráňové
  • Protrombinový test – do 16. 1. 2015 připomínky poslat Zavřelové

9. Doporučení pro hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně a referenční meze pro dospělé (Mikulenková, Fátorová) a děti (Jelínková)

– domluva na postupu – návrh použít referenční meze dle B. Bainové – odsouhlaseno, navrhované RM budou též odeslány na posouzení spoluautorům doporučení (MUDr. A. Buliková, Ph.D., Doc. MUDr. E. Faber, CSc., Doc. MUDr. L. Smolej, Ph.D) – řeší Mikulenková.

10. TAT pro jednotlivé výkony v hematologické laboratoři

Návrh na vznik nového doporučení pro TAT pro jednotlivé výkony (Fátorová) – přílohou zápisu bude rozpracovaný dokument z r. 2007 – do 16. 1. připomínky poslat Fátorové.

11. Zápis z Odborné komise pro zdravotnické laboratoře v rámci ČIA (OK ML ČIA)

Pro posuzovatele odbornosti 818 pro NORMU ISO:15189 platí „personální vyhláška“ 99/2012) – navrhovaná minima odborných společností mohou pouze vyhlášku zpřísnit, ne zlehčit – viz příloha zápisu – 20141002_OK_ML_zapis.

12. Personální úvazky pro odbornost 818 v rámci VZP

Odlišné celkové úvazky i pro odbornost 818 v interním dokumentu VZP – dle dokumentu celkový úvazek garanta (i pro 818) pro všechna zdravotnická zařízení nesmí přesáhnout v dané odbornosti 1,2. V Doporučení ČHS (Nepodkročitelná minima odbornosti 818) je ale uvedeno „celkový úvazek ve všech zdravotnických zařízeních nesmí přesáhnout v dané odbornosti 1,4“ – dokument odeslán Doc. MUDr. Čermákovi, CSc., a prof. RNDr. Š. Pospíšilové, Ph.D.

13. Revize statutu Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP

Stanovy se upraví dle připravovaného návrhu výboru ČHS.

14. Doporučení pro IKK koagulačních vyšetření

Prezentace pracovní verze (Hrachovinová), do 16. 1. zapracování připomínek – řeší Hrachovinová a určený kolektiv členů i nečlenů LS.

15. Různé

Z. Pavlíková (člen výboru Sekce zdravotních laborantů ČHS ČLS JEP) – zástupci výboru byli pozváni do podvýboru pro zdravotnictví do Parlamentu ČR k řešení vzdělávání středoškolských zdravotnických pracovníků – další jednání bude 8.12, LS bude o průběhu informována.

Návrh na termín a místo další schůzky LS

6.2.2015 10,15 hod., ÚHKT, Praha

Přejít nahoru