Zveřejnění zápisu ze schůze 17.4.2015

4 května, 2015

Přítomni (bez titulů): Pecka, Sadílek, Blažková, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Amborská, Smetana, Matýšková, Jelínková, Zavřelová, Řeháková, Vytisková, Rosenauerová, Chasáková, Mikešová, Hrabcová, Roučková, Bourková, Hrdinová

Omluveni (bez titulů): Fátorová, Úlehlová, Vrbacký, Mareček, Charvát, Kohoutek, Pospíšilová, Pavlíková, Trnavská

Hosté: Opravilová, Kneiflová, Kolářová, Dycková, Slavík, Víková

Program:

1. Zahájení, kontrola zápisu minulé schůze (Mikulenková)

2. Informace ze schůze výboru ČHS ČLS JEP z 16. 2. 2015 (Mikulenková)

Celý zápis na webových stránkách ČHS.

3. Informace ze schůzky skupiny „Sdílené výkony“ z 16. 3. 2015 (Pecka)

 1. odbornost 813 požaduje zrušit výkony 91125 (Stanovení inhibitoru C1 esterázy RID) a 91443 (Stanovení metabolické aktivity leukocytů chemiluminiscenčním testem), u výkonu 91439 (imunofenotypizace buněčných subpopulací dle povrchových znaků metodou průtokové cytometrie)  navrhuje omezit jeho sdílení na případy související diagnostikou hematologických a hematoonkologických onemocnění
 2. odbornost 813 žádá povolit sdílení výkonů 96167 a 96315
 3. odbornost 801 žádá povolit sdílení výkonu 96167
 4. Domluveno doplnění výčtu sdílených výkonů na webové stránky ČHS s odbornostmi 813 (Mikulenková), 801 (Juráňová), 816 (Malíková), 823 (Mikulenková)

4. Informace z Rady pro akreditaci z 16.3 2015 (Pecka)

Viz přiložený zápis.

5. Informace ze schůzky na MZd z 11. 2. 2015 ohledně novely vyhlášky č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb (Pecka).

Schůzka se konala na půdě MZ ČR. Za MZ ČR přítomna Mgr. Bohuslavová, vedoucí odboru vzdělávání, za ČHS ČSL JEP se zúčastnil Čermák a Pecka. Na schůzce z oblasti klinických laboratoří řešeny pouze návrhy podané ČHS. ČHS předložila k řešení tento okruh problémů:

 1. Do textu vyhlášky 99/2012 část III (oddíl 3.1.) požadujeme vložit tuto systémovou změnu, která by mohla být společná pro všechny laboratorní obory: V případě mimořádné situace (úmrtí, těhotenství, odchod z pracoviště, dlouhodobá pracovní neschopnost aj.) by měla mít nezávislá organizace (nejlépe odborná společnost) možnost udělit takovému pracovišti výjimku z personálních požadavků uvedených v odstavci a, b na přesně vymezenou dobu, než se situace v dané laboratoři stabilizuje. Výjimka by byla vázaná na přítomnost VŠ lékaře (odstavec a) nebo nelékaře (odstavec b) v atestační přípravě, který by dočasně nahrazoval atestovaného pracovníka.
 2. Současně odmítáme stanovisko ČAS, ve kterém je v odstavci d) uvedena navíc proti původnímu textu vyhlášky 99/2012 přítomnost laboratorního asistenta s úvazkem 1,0.
 3. V části III B, příloha č. 1, zvláštní požadavky 9 – Víceoborová laboratoř, požadujeme následující změnu ve větě: Úvazky jsou rozvrženy tak, aby vždy jeden z úvazků uvedený v písmenu a) nebo b) u každé odbornosti, jejíž nesdílené výkony jsou vykazovány, činil 0,8.
 4. Z bodu b) v části III (oddíl 3.1. a 9) vyhlášky 99/2012 požadujeme vyřadit profesi farmaceuta se specializovanou způsobilostí, protože vzdělávací program „Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví“ určený pro farmaceuty podle zákona 95/2004 Sb. je víceoborovou atestací, která svým rozsahem a požadovanými odbornými znalostmi neodpovídá požadavkům, které jsou kladeny na bioanalytika se specializovanou způsobilostí v odbornosti 818 podle zákona 31/2010 Sb.

Situace po 4 jednáních na MZ ČR (další 3 proběhly již bez přítomnosti zástupců ČHS) vypadá následovně:

 1. V tomto bodě se text vyhlášky nebude měnit, zůstává bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu minimálně 0,2 úvazku
 2. V tomto bodě je jednotné stanovisko podporující zrušení profese laboratorního asistenta
 3. Není jednotné stanovisko, bude se ještě řešit. Navíc bude ve víceoborové laboratoři zvýšen úvazek u jednoho z bioanalytiků na 0,8 úvazků.
 4. Přítomnost farmaceuta se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku bude vyřazena

6. Informace z 26. a 27. jednání Odborné komise pro zdravotnické laboratoře (OK ML ČIA) 2. 10. 2014, 2. 4. 2015

Zápis z 26. jednání přiložen, zápis z 27. jednání ještě není k dispozici.

7. Informace z 1. schůzky odborných posuzovatelů (818) s Ing. Lochmannovou z ČIA 6. 2. 2015 (Mikulenková)

Řešeny problémové body – např. transport vzorků; monitorování podmínek prostředí minimo-maximálními teploměry; kalibrační lhůty pro teploměry a pipety, vybavení odběrové místnosti (požadavky dle vyhlášky 92/2012) aj. ČIA doporučuje zvážit nutnost podpisu na výsledkovém listu (požadavek v legislativě neexistuje, je ale v našem Doporučení k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře), zvážit minimum odečtených aspirátu kostní dření (výkon pro možnost posoudit tento výkon v rámci akreditačního šetření, doporučit základní indikátory kvality – vše zvážit do příští schůze LS, viz přiložený zápis.

8. Doporučení LS ČHS:

 1. VKK pro koagulační vyšetření (Hrachovinová) – bude dopracováno, připomínky poslat do 15.5.
 2. TAT (Sadílek) – odsouhlasena konečná verze, chybí ještě formální úprava
 3. c. Doporučení pro hodnocení aspirátu kostní dřeně (Mikulenková) – zatím 19. verze, bude dopracováno

9. Různé:

 1. Alifax – přístroj na měření sedimentace erytrocytů od fi BioVendor (Mikulenková) – nemá v ČR EHK, neexistuje ale důvod, proč tento přístroj v praxi nevyužívat, nutné využít zahraniční EHK
 2. Dopis od prim. MUDr. Kubánkové (HTO Písek) ohledně transportu koagulačních vzorků (Hrachovinová) – sepsání dopisu a odeslání ke schválení Doc. Čermákovi
 3. Elektronická konverzace MUDr. Temlíka (Nymburk) – oficiální odpověď odeslána Doc. MUDr. Čermákem, CSc. – viz příloha
 4. Dopis od prim. MUDr. Musilové (Nové Město na M.) – oficiální odpověď odeslána Doc. MUDr. Čermákem, CSc.
 5. Pro třípopulační diferenciál neexistuje (96165) EHK v rámci SEKK s.r.o. – bude sděleno SEKK na schůzce supervizorů v květnu (Mikulenková)
 6. Nutnost promíchávání vzorku krve pro KO před vyšetřením – dotaz Hradec Králové – bude řešeno na přístí schůzi LS
 7. Otevřeny webové stránky XVI. Slovensko – česká konference laboratorní hematologie a transfuziologie (www.hematology2015.sk), která se koná 22.- 23.9. 2015 v Bratislavě, abstrakta zasílat do 31.5.

V příloze dopis prof. MUDr. Jaroslava Racka, DrSc. a Doc. MUDr. Jaroslava Čermáka, CSc., Ing. Zdeňku Kabátkovi s reakcí na možnosti POCT přístrojů v ordinacích praktických lékařů.

Návrh na termín a místo další schůzky LS

12. červen 2015 – ÚHKT

Přejít nahoru