Zveřejnění zápisu ze schůze 24.6.2016

29 července, 2016

ÚHKT, Praha, 9,45 – 13,00 hod.

Přítomni (bez titulů): Slavík, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Matýšková, Řeháková, Mikešová, Erbenová, Jelínková, Opravilová, Fátorová, Krištofová, Pecka, Vytisková, Roučková, Radinová

Omluveni (bez titulů): Chasáková, Amborská, Smetana, Sadílek, Charvát, Rosenauerová, Zavřelová, Bourková, Kneiflová, Úlehlová

Hosté: Pospíšilová, Šigutová

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze z 8. 4. 2016 (Mikulenková)
 2. Informace ze 7. schůze výboru ČHS ČLS JEP konané 4. 5. 2016 (Prof. RNDr. Pospíšilová, PhD.)
  • z nově přihlášených členů do ČHS se někteří zajímají o práci v Laboratorní sekci – návrhy a připomínky na event. úpravu u statutu LS do 31. 8. 2016 Mikulenkové
  • diskuse o časopisu Transfuze a Hematologie dnes
  • vydána „Červená kniha“ – Léčebné postupy v hematologii
  • celostátní hematologický sjezd 1x za 3 roky v rámci tradičních místních hematologických konferencí – příští sjezd bude v r. 2018 v Praze
  • ČHS schválila návrh SEKK s.r.o. pro změnu Metodiky hodnocení a výběru expertních pracovišť pro cyklus DIF
  • celý zápis je k dispozici na www.hematology.cz
 3. Informace ze schůze RAKL konané 13. 6. 2016 (Malíková, Mikešová)
  • diskuse o sdílených výkonech – v časopise Tempus Medicorum (3/2016) v Poradně pro soukromé lékaře byl proveden právnický rozbor pro Seznam zdravotních výkonů – Co je třeba vědět (str. 30-31). Ze stanoviska Mgr. MUDr. Dagmar Záleské vzniká dojem, že není potřeba specializovaných garantů a že stačí začlenit problematiku jednotlivých specializovaných odborností do vzdělávacího programu. Všechny zastoupené odbornosti v RAKL s tím nesouhlasí. Informace bude předána předsedovi ČHS (Mikulenková)
  • řešena problematika úvazku vedoucího laboratoře, resp. odborného garanta
  • řešena podpora školících akcí v rámci NASKL – prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. navrhl vybrat zástupce jednotlivých laboratorních odborností, kteří by byli schopni posoudit, popř. sjednotit doporučení společností a posoudit je ve vztahu k požadavkům normy ISO:15189 (informace z NASKL – Slavík)
  • celý zápis je v příloze
 4. Informace ze schůze Skupiny pro sdílené výkony 13. 6. 2016 (Malíková, Mikešová)Schůzka se nekonala.
 5. Informace o sdílení výkonu 94119 se Společností lékařské genetiky (Mikulenková)Sdílení výkonu 94119 bylo schváleno SLG na schůzi výboru (11/2015), žádost byla předána na MZ. Pracovní skupina pro SZV (MUDr. Šustková) ve svém písemném sdělení navrhla, aby ČHS požádala ještě o sdílení výkonu 94123 (PCR analýza lidské DNA) , toto bylo však SLG zamítnuto – informace od prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. (dopis z 23.6.2016) – předseda ČHS Doc. MUDr. Čermák, CSc. je informován a situaci řeší s MZ.
 6. Informace ze schůze supervizorů SEKK konané 3. 6. 2016 (Matýšková)Řešena studie homogenity u relevatních metod a úpravy Dmax, program DM (digitální morfologie) se dále vyvíjet nebude.
 7. Vytvoření nové položky IG (nezralé granulocyty) v NČLPZajistí Fátorová
 8. Požadavky na akreditaci pro hematologickou laboratoř (Matýšková)Bude rozeslána tabulka – připomínky do 31. 8. 2016 Matýškové.
 9. Doplnění referenčních mezí pro koagulační stanovení u dětí a dospělých (Hrachovinová, Slavík, Jelínková)čeká se na schvální pediatrickou sekcí – řeší Jelínková
 10. Doporučení na postup zavedení nového analyzátoru do laboratorního procesu včetně porovnání metod (Vytisková, Juráňová, Malíková)Diskuse nad nutností tohoto postupu – návrh rozešle Vytisková do 31. 8. 2016.
 11. Pořadí odběru krve na laboratorní vyšetření – návrh dle standardu CLSI (Mikulenková)Návrh rozešle Mikulenková do 31. 8. 2016.
 12. Volba kandidáta na nového předsedu LS ČHS na dvouleté funkční obdobíZ 28 členů LS přítomno 17, 3 omluvení členové zaslali zalepené obálky, bylo odsouhlaseno, že je lze použít. Jako kandidát zvolena Mikulenková (16 hlasů pro), 1x návrh prof. RNDr. Pospíšilová, 1x Mikešová, 2x neplatný hlas – informace bude předána předsedovi ČHS (Mikulenková).
 13. Různé
  • Hrachovinová, Fátorová – upozornění na XVII. Česko-slovenskou konferenci laboratorní hematologie – v Hradci Králové 10. a 11. 11. 2016
  • Členové LS se dohodli, že při další revizi doporučení Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých do něj zapracují další parametry KO (MCH v retikulocytu, IPF, IRF atd.)
  • Pecka je na MZ veden jako odborník pro laboratorní hematologii. Informoval, že byl požádán referentkou odboru MZ ČR o vyjádření k diagnostické metodě „dark field microscopy method“, zda je tento vyšetřovací postup ve světě, případně u nás zaveden do klinické praxe.  Na příslušném odboru MZ ČR se toho dožadují pacienti, kteří jsou tam posíláni lékaři, kteří tento vyšetřovací postup u nás provozují. Pecka předal odboru MZ ČR zamítavé stanovisko, se kterým všichni členové LS projevili souhlas. Informace předána předsedovi a výboru ČHS k informaci k případnému vyjádření.

Termín další schůze LS:

9. 11. 2016 18:00, Hradec Králové

Přejít nahoru