Zveřejnění zápisu ze schůze 24.2.2017

14 března, 2017

ÚHKT, Praha, 9,45 – 13,00 hod.

Přítomni (bez titulů): Amborská, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Matýšková, Řeháková, Mikešová, Opravilová, Fátorová, Roučková, Smetana, Kneiflová, Sadílek, Charvát, Zavřelová, Jelínková, Hrdinová, Šigutová

Omluveni (bez titulů): Pecka, Chasáková, Rosenauerová, Bourková, Radinová, Erbenová, Krištofová, Vytisková, Roučková, Slavík

Hosté: Bednářová, Víková, Trnavská, Kolářová, Ullrychová

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS z 9. 11. 2016 (Mikulenková)
 2. Informace ze schůze RAKL 13. 1. 2017 (Malíková)Diskuse nad řešením detašovaného pracoviště – čeká se na stanovisko MZ, diskuse ohledně personálního obsazení laboratorních oborů a pracovišť, dále doporučeno definovat „bezpečné uvolňování výsledků“ – reakce na uvolňování výsledků odborníkem, který nezná situaci na pracovišti. Vydána zpráva o činnosti a aktivitách NASKL. Informace o přípravě revize Zákona 373/2011 Sb. (Zákon o specifických zdravotních službách), dle které by mohl vzniknout problémy s dostupností vyšetření HLA a trombofilních stavů.Celý zápis v příloze zápisu schůze LS.
 3. Výbor ČHS ČLS JEP zaslal VZP a Svazu zdravotních pojišťoven ČR negativní stanovisko k „Pravidlům pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816“ jako reakci na „Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v gesci 816“ – dopis od prof. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D. je v příloze zápisu schůze LS.
 4. Návrh na možnou změnu referenčních mezí pro HGB mužů dle nové WHO Klasifikace tumorů hematopoetické a lymfoidní tkáně z r. 2016 (Juráňová, Mikulenková): Nově je ve WHO klasifikaci z r. 2016 u diagnostických kritérii pro PV snížena horní mez pro hemoglobin a hematokrit pro muže. Členové LS se shodli na tom, že v „Doporučení pro referenční meze krevního obrazu“ se hodnoty měnit nebudou, v úvodu doporučení bude upozorněno na možný nesoulad s některými diagnostickými kritérii.
 5. Verifikace metod – návrh na prodloužení časového intervalu (Slavík)V doporučení LS z r. 2015 „Výpočet nejistot kvantitativních výsledků měření v hematologické laboratoři“, které odkazuje na stránky SEKK s.r.o., je v kapitole 6. „Frekvence zjišťování nejistot“ uvedeno, že odhadnuté nejistoty se v pravidelných intervalech (např. 1x ročně) nebo při významných změnách verifikují. Je tedy na laboratoři, jak často verifikaci provádí, musí ale splnit požadavky normy.
 6. Požadavky na akreditaci pro hematologickou laboratoř (Matýšková)Diskuse, poslední verze tabulky bude elektronicky rozeslána k definitivnímu odsouhlasení.
 7. Doporučení na postup zavedení nového analyzátoru do laboratorního procesu včetně porovnání metod (Vytisková, Juráňová, Malíková)Diskuse k návrhu – opravená verze bude elektronicky rozeslána k definitivnímu odsouhlasení
 8. Doporučení pro myelogram (Fátorová)Návrh bude rozeslán k připomínkám pracovištím FN Hradec Králové, FN Brno, FN Olomouc a ÚHKT, které společně vydají návrh pro myelogram a předloží členům LS ke schválení.
 9. Dotaz na ČIA – zpracování vzorku v rámci EHK jako rutinního laboratorního vzorku včetně nutnosti zadat výsledek do LIS (kap. 5.6.3.3)? (Mikulenková)Odpověď Ing. Lochmannové z OK ML ČIA: Výsledek EHK nemusí být uložen v LIS, ale musí být doložena primární dokumentace.Odpověď je v příloze zápisu LS.
 10. Úprava statutu LS, podklady pro členství v LS (Mikulenková)Statut i podklady pro členství zůstanou beze změny.
 11. Různé
  • Dopis RNDr. Tokára ze Strakonic – odpověď odešle Mikulenková
  • Žádost Městské nemocnice Odry ze 17. 12. 2016 – zamítnuta žádost o výjimku v uvolňování výkonů 96165 a 96167 v gesci Klinické biochemie, tyto výkony nejsou s odborností 818 sdílené
  • Žádost Nemocnice Hořovice ze 14. 1. 2017 – schválena výjimka z personálního obsazení laboratoře na 1 rok pro laboranta
  • Žádost RNDr. Lenky Dubské Zdražilové z Masarykova onkologického ústavu na udělení souhlasu posuzovat průtokovou cytometrii v odbornosti 818 jako expert – doporučení od Ing. M. Lochmanová z OK ML ČIA – souhlas všech přítomných členů LS.
  • Informace: Jelínková upozornila na nové doporučení ISTH k jednotkám aktivity FVIII: výsledky FVIII by měly být vydávány v IU/dl (či ekvivalenty – tj. kIU/l).
  • Doc. Čermák – prosba na členy LS o publikování v časopise Transfuze a hematologie dnes.

Termín další schůze LS:

návrh – 26. květen 2017

Přejít nahoru