Zveřejnění zápisu ze schůze 27.9.2019

12 listopadu, 2019

9,45 -13,00; ÚHKT, budova B, seminární místnost, 4. NP

Přítomni (bez titulů): Amborská, Bourková, Hrdinová, Charvát, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Matýšková, Opravilová, Roučková, Smetana, Sadílek, Zavřelová, Jelínková, Šigutová, Pulcer, Vytisková, Slavík, Mikešová

Omluveni (bez titulů): Pecka, Radinová, Fátorová, Erbenová, Řeháková, Kneiflová, Chasáková, Rosenauerová

Hosté (bez titulů): Bradáčová, Bártů, Tokár, Zelený, Kurková, Víková

Neomluveni (bez titulů): Krištofová

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 1. 4. 2019 (Mikulenková).
 2. Zápis z 5. schůze výboru ČHS z 3. 6. 2019 (Mikulenková):
  • obnova Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS – pověřen Doc. Blatný;
  • vzdělávací specializační program pro farmaceuty – laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví – dopisem předsedy ČHS rozporování praxe i programu;
  • MUDr. Charvát potvrzen jako zástupce hematologie v OV ČIA;
  • požadavek LS na možnost samostatné volby VŠ nelékaře do výboru ČHS – úprava stanov ČHS;
  • akreditované kvalifikační kurzy pro zdravotní laboranty – informace od Z. Pavlíkové – v řešení;
  • potvrzení Mgr. Malíkové a Mgr. Mikešové zástupkyněmi ČHS v RAKL výborem ČHS.
 3. Dopis předsedy ČHS na zastavení Dohadovacího řízení o návrhu výkonu „Stanovení DDimerů v ordinaci PL“ (Mikulenková, Hrachovinová) bez odpovědi, výkon je nyní před schválením ministrem zdravotnictví!!!
 4. Cyklus KO a DA od SEKK – teplota vzorků při distribuci a skladování (Matýšková) – uvádět pouze laboratorní teplotu? Doporučení: po obdržení vzorky uchovávat 2 – 25°C.
 5. Informaci o semináři pro posuzovatele vzdělávacích programů v rámci 96/2004 dne 9.9. na MZ; obměna členů akreditační komise pro vzdělávání VŠ nelékařů (Hrachovinová, Mikulenková) – ev. VŠ zájemce z řad členů LS – termín: do příští schůze LS.
 6. Nové doporučení POCT v hematologii – připomínky k rozeslané 9. verzi do 31.10. Pulcerovi.
 7. Nové registrační listy – tělní tekutiny – připomínky k rozeslaným RL do 15.11. Juráňové.
 8. Nové položky v NČLP (Sadílek, Fátorová) – požadavky: položky pro IPF, MPV, PCT, PDW založit i pro Thromboexact; syndrom lepivých destiček – jakým způsobem založit? např. koncentrace nízká, střední, vysoká; doplnění RVVT konfirmace a korekce. Plánována schůzka napříč odbornostmi.
 9. Informace z MZ o jednání pracovní skupiny pro ZV – informace o FXIII (plán: v SV bude v r. 2021), výkon TEG – bude nutné požádat o úhradu i pro ambulantní pacienty (nutné pro kontrolu účinnosti nových koncentrátů používaných v rámci terapie hemofilie), nový výkon ACT? – v řešení (Hrachovinová).
 10. Seminář ČIA 31. 10. 2019 „Nejčastější neshody, připomínky a doporučení z auditů“ (Charvát) – prezentace bude rozeslána pro informaci členům LS; termín: do příští schůze LS.
 11. Navýšení frekvence vyšetřování NRBC v KO bude velmi obtížně obhajitelné na MZ, vhodnější je požadavek ošetřit lokálně ve vlastních LIS (Bourková).
 12. Ing. Pavla Bradáčová – žádost o členství v LS ČHS; všichni přítomní členové LS souhlasí s členstvím.
 13. Žádost Ing. M. Zábranského vykonávat činnost posuzovatele NASKL ČLS JEP v rámci odbornosti 818 – nesplňuje požadavek doporučení LS ČHS, ve kterém je definována 5letá praxe v oboru po složení specializační zkoušky v odbornosti 818, žádost zamítnuta.
 14. Dopis MUDr. Temlíka z 1.4.2019 ohledně udělení výjimky na vykazování výkonu 96167 odbornosti 818 odborností Klinická biochemie – odpověď výboru ČHS – požadavky jsou striktně dané vyhláškou 99/2012.
 15. Návrh na revizi Doporučení pro transport a stabilitu vzorku z r. 2012 – připomínky poslat do 31.10. Hrachovinové.
 16. Tvorba nového doporučení „Preanalytická fáze hematologických vyšetření“ – podklady do příští schůze LS připraví Šigutová
 17. Různé: Zavřelová: Jaké referenční meze použít u pacientů, které nemají uvedeno pohlaví – nevydávat žádné RM; u pacientů se změnou pohlaví – vydávat původní RM.

Termín další schůze LS:

29. 11. 2019, ÚHKT

Přejít nahoru