Zveřejnění zápisu ze schůze 4.4.2014

4 dubna, 2014

Přítomni (bez titulů): Fátorová, Pecka, Sadílek, Hrabcová, Blažková, Rosenauerová, Malíková, Mikulenková, Řeháková, Juráňová, Charvát, Erbenová, Hrachovinová, Amborska, Smetana

Omluveni (bez titulů): Mikešová, Chasáková, Vrbacký, Kohoutek, Matýšková, Bourková, Penka, Jelínková, Zavřelová, Úlehlová, Hrdinová, Pešková, Kotlín, Váchová, Slavíčková, Tenorová

Hosté: Víková, Opravilová, Kneiflová, Mládková

Program:

1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé schůze LS (Pecka)

– K zápisu nebyly připomínky

2. Informace ze schůze ČIA ze dne 16.1.2014 (Charvát)

Revize databáze OP a E: Po kontrole aktuálnosti informací v databázi budou odborné společnosti informováni o aktuálním stavu databáze v dané odbornosti a případně požádáni o doporučení nových OP a E (O: Lochmanová, T: 30.5.2014). Členům OK ML byl prezentován aktuální přehled počtu laboratoří akreditovaných v dané odbornosti ve vztahu k počtu odborných posuzovatelů a expertů pro danou odbornost. Největší potřeba rozšířit databázi o nové odborné posuzovatele je v hematologii, imunohematologii a transfuzní službě, klinické biochemii, imunologii, histopatologii a cytopatologie. Není jasné proč ČIA požaduje nové návrhy na posuzovatele pro odbornost hematologie, když v databázi posuzovatelů je několik uchazečů schválených ČHS ČLS JEP, kteří do činnosti posuzovatele nabyli zapojeni – vyřeší Pecka s ing. Bednářovou. – Víceoborová laboratoř – personální požadavky. Zůstává úkol pro odborné společnosti vyjádřit se k zohlednění personálních minim ve vztahu k definici víceoborové laboratoři (dle vyhlášky MZ 99/2012). Definice víceoborové laboratoře a odborné požadavky na personální zajištění této laboratoře jsou řešeny v nové verzi Nepodkročitelného minima ČHS ČLS JEP. – Úhradová vyhláška 428/2013 z 13.12.2013 zohledňuje akreditaci dle ISO 15189 a audit II NASKL. – Nový sazebník výkonů nebyl vydán (původní plán 1.1.2014), termín vydání není znám. – Z pracovní skupiny pro sdílené výkony odešel Prof. Ryška, které ho nahradila Dr. Gotzmannová. Trvá požadavek, aby se odborné společnosti vzájemně informovaly a dohodly na sdílených výkonech a aby byly sdílené výkony veřejně přístupné v aktuální podobě. – ČSL JEP předala VZP návrh na postup hodnocení laboratoří, obsahující „balíčky povinných vyšetření k akreditaci“ za jednotlivé odbornosti. K dnešnímu dni není známo stanovisko VZP ani na termín vyjádření. V návrhu je zakotvena roční přechodná lhůta, tak aby laboratoře mohli požadavky splnit. – ČSL JEP a ČIA se dohodli na znění nové dohody o spolupráci – MUDr. Řeháček informoval o neúspěšném jednání odborné společnosti 818 a 222 o změně Vyhlášky 99/2012 – Zápis ze schůze ČIA bude v příloze tohoto zápisu.

3. Informace ze schůze výboru ČHS JEP ze dne 12.2.2014 (Pecka)

Stanovisko ČHS k posuzování kvality práce zdravotnických klinických laboratoří:

 • ČLS požádala laboratorní obory o stanovisko k posuzování kvality klinických laboratoří,
 • Laboratorní sekce ČHS zaslala vyjádření, ve kterém souhlasí s názorem, že akreditaci nelze považovat za výsadní prostředek pro posuzování kvality laboratoří a trvá na tom, že odborné společnosti a další orgány ČLS JEP mají plné právo posoudit kvalitu práce laboratoře. Konečné stanovisko laboratorních oborů toto vyjádření, které je stanoviskem většiny oborů, respektuje.

Volby do výboru a revizní komise ČHS:

 • Po konzultaci se sekretariátem ČLS JEP s ohledem na nové Stanovy, Jednací a Volební řád ČLS JEP výbor rozhodl, že:
 • volby do 11 členného Výboru a 3 členné Revizní komise budou probíhat jednokolově. Před vlastními volbami bude stávajícím Výborem oslovena dopisem členská základna ČHS s tím, aby každý řádný člen ČHS navrhl své kandidáty do Výboru ČHS(, Revizní komise, Výboru sekce zdravotní laborantů a Výboru sekce sester. Všechna navržená jména potom budou tvořit kandidátní listiny a) do Výboru ČHS ČLS JEP), b) do Revizní komise, c) Výboru sekce zdrav. laborantů, d) Výboru sekce sester. Sestavením listin a další organizací voleb bude pověřena Volební komise, kterou ustanoví Výbor ČHS v průběhu měsíce března. Ta zjistí, zda navržení kandidáti s kandidaturou souhlasí a poté ve vlastní volbě rozešle všem řádným členům ČHS kandidátní listiny s abecedním pořadím kandidátů a rozlišením lékařů a JOP (zvlášť pro Výbor , zvlášť pro Revizní komisi , zvlášť pro Výbor sekce sester a Výbor sekce laborantů). Sčítání hlasů provede Volební komise, která výsledek voleb zveřejní.
 • K výběru kandidátů, kteří mohou být voleni, bude sloužit seznam řádných členů ČHS ČLS JEP k 11.2.2014.
 • Výbor ČHS ČLS JEP: 11 míst včetně 1 místa vyhrazeného pro vysokoškoláka-nelékaře s nejvyšším počtem hlasů a 1 místa pro sestru (NLZP) a 1 místa pro zdrav. laboranta s nejvyšším počtem hlasů na kandidátní listině pro výbor sekce sester a sekce laborantů.
 • Revizní komise: 3 místa s nejvyšším počtem hlasů na kandidátní listině pro Revizní komisi.
 • Pokud dojde k tomu, že kandidát(ka) bude zvolena jak do Výboru, tak do Revizní komise, vybere si orgán, v němž bude chtít působit a ve druhém orgánu se uvolní místo pro kandidáta s následným nejvyšším počtem hlasů.
 • V případě, že se na posledním volitelném místě umístí 2 nebo více kandidátů se stejným počtem hlasů, rozhodne los.
 • Volební komise bude postupovat podle Volebního řádu ČLS JEP a stávající Výbor a Revizní komise ČHS ČSL JEP jí budou poskytovat maximální součinnost.

Termíny:

 • Aktualizace seznamu řádných členů ČHS k 11.2.2014 (prof. Starý)
 • Rozeslání dopisu s informací o volbách do Výboru a Revizní komise ČHS ČSL JEP a s výzvou k navržení kandidátů : prof. Starý, sekretariát ČSL JEP: počátek dubna
 • Časový limit pro obdržení návrhů: 25.4.2014
 • Rozeslání kandidátních listin vzešlých z návrhů: počátek května
 • Časový limit pro obdržení vyplněných kandidátních listin : 30.5.2014
 • Sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb: nejpozději do 15.6.2014

Příprava Česko-slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu: Předseda ČHS obdržel dopis od předsedy Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti doc.Lipšice, ve kterém slovenská strana potvrzuje uspořádání dalšího společného sjezdu v roce 2015 a navrhuje pořádání dalších sjezdů ve dvouletém období vzhledem k tomu, že při současném systému pořádá slovenská strana sjezd jednou za 9 let. Výbor ČHS vítá aktivitu slovenské strany a souhlasí s uspořádáním dalšího sjezdu na Slovensku v roce 2015, výbor ČHS dává nadále přednost konání společného sjezdu jedenkrát za 3 roky ( není tolik nových témat a řada přednášek by se po dvou letech jistě opakovala jen ve velmi málo pozměněné formě ), o frekvenci střídání sjezdů v ČR a SR je jistě možno dále jednat.

Výbor ČHS obdržel souhlas laboratorní sekce společnosti lékařské genetiky s možností sdílení výkonu vyšetření antifosfolipidového syndromu, souhlas však podmiňuje možností sdílení výkonu vyšetření pětipopulačního diferenciálu pro vyšetřování pomocí FCM, laboratorní sekce ČHS nedoporučuje toto sdílení povolit, výbor ČHS s názorem laboratorní sekce souhlasí.

V zápise z výboru ČHS ČLS JEP je chybně uvedeno společnost lékařské genetiky místo imunologická společnost.

Zápis zvýboru společnosti ČHS ČLS JEP je vyvěšen na stránkách hematologické společnosti

4. Informace ze schůze Rady pro akreditaci ze dne 3.3.2014 (Pecka)

Předseda znovu informoval o tom, že prof Ryška, vedoucí Pracovní skupiny pro sdílené kódy požádal o uvolnění z této funkce z pracovních důvodů. Vedení skupiny převzala paní Dr Gotzmannová, která se však z dnešního jednání musela omluvit.

Rada konstatuje, že je potřeba se v této oblasti zabývat přinejmenším těmito problémy:

 • Verifikovat jeden platný a obecně akceptovaný seznam sdílených kódů (akceptovaný i plátci zdravotní péče) – zajistí Dr Gotzmannová
 • Projednat se zainteresovanými odbornými společnostmi modifikované či nové kódy v Seznamu výkonů a jejich sdílení. V této souvislosti všechny odborné společnosti nejpozději do 31. března dodají seznam nejnaléhavějších problémů (zaslat na předsedu Rady, který zajistí další distribuci)
 • Vyvolat aktivní jednání mezi OS o budoucnosti a zpřesnění požadavků na sdílené kódy a jejich seznam – bude úkolem pracovní skupiny vedené Dr Gotzmannovou

Členové Rady souhlasí s tím, aby Dr Gotzmannová byla oficiálně pověřena jednáním v oblasti sdílených kódů – zajistí předseda.

Předseda rozešle seznam v minulosti nominovaných členů pracovní skupiny pro sdílené kódy a zástupci OS v Radě posoudí jeho aktuálnost.

Nepříznivá situace v zabezpečení hematologických laboratoří kvalifikovanými odborníky (včetně nekorespondujícího stanoviska MZ ČR) trvá

Zápis bude k dispozici na stránkách www.naskl.cz

5. Úprava nedodkročitelného minima odbornosti 818 (Pecka)

Členové LS schválili 2 zásadní úpravy:

 • Úprava definice víceoborové laboratoře
 • Úprava profesních požadavků na pracovníky, kteří mohou garantovat výkony odbornosti 818

Problém minima akreditovaných výkonů se v současné době řeší na úrovni pojišťoven, Rady pro akreditaci klinických laboratoří a pracovní skupiny vytvořené prof. Zimou. Česká hematologická společnost ČLS JEP bude tento problém řešit až po ukončení těchto jednání.

6. Hodnocení schistocytů (Mikulenková, Juráňová)

dokument byl připomínkován členy LS, Mikulenková pošle dokument Peckovi, Pecka zašle dokument Čermákovi ke schválení výborem ČHS ČSL JEP, pak bude vyvěšen na www.hematology.cz

7. Referenční meze

Absolutní a relativní počty retikulocytů se budou řešit příště – Jelínková nepřítomna.

PDW a PCT; tabulka odsouhlasena, Malíková pošle Vrbackému (kopii Peckovi), který zařídí vyvěšení na www.hematology.cz. Tabulka bude vyvěšena jako informativní ne jako doporučení.

8. Různé

Dotaz na kalibraci teploměrů v transportních boxech – kalibrace ano, jedná se o pracovní měřidla; frekvence kalibrací není stanovena vyhláškou.

Dopis MUDr. Ambržové z Prachatic – připomínky k dokumentu „Doporučení IKK krevních obrazů“ – odpověď vypracuje Charvát.

Vzdělávání VŠ nelékařů – IPVZ v rámci specializační přípravy bude od r. 2015 uznávat pouze praxi na akreditovaném pracovišti.

Referenční meze a doporučení pro hodnocení nátěrů kostní dřeně – do příští schůze připraví Mikulenková, Fátorová a Juráňová.

Doporučení pro kontrolu kvality koagulačních vyšetření – Hrachovinová do příští schůze rozešle návrh k připomínkování ostatním členům LS.

Na další schůzi Laboratorní sekce proběhne volba předsedy LS.

Návrh na termín a místo další schůzky LS: 13.6.2014

Předběžný program:

Dopracování výše uvedených témat

Obecná problematika klinických laboratoří

Různé

V Hradci Králové, dne 8.4.2014
Zapsala: Fátorová
Schválil: Pecka

Přejít nahoru